สุรินทร์ ชูยุทธศาสตร์ 3 ลด ทำความดีถวายพ่อหลวง

สุรินทร์ ชูยุทธศาสตร์ 3 ลด ทำความดีถวายพ่อหลวง

 

            สืบเนื่องจากเวทีเสวนาในงานมหกรรมสุรินทร์สร้างสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 หัวข้อเรื่อง สุรา กับปัญหาความรุนแรงและอุบัติเหตุ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ น.ส.ชุลีพร ตั้งฤทธิ์ปราณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ นายไพฑูรย์ กลีบแก้ว ผู้แทน สนง.คุมประพฤติ จังหวัดสุรินทร์ ดต.ศักดา บานบัว ผู้แทนสถานีตำรวจทางหลวง จังหวัดสุรินทร์ นายสมบัติ ชัยรัตน์ ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ และ กำนันลาวัลย์ บานชื่น กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายผู้ร่วมคิดร่วมคุยอีกจำนวนมาก โดยมีนายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เป็นผู้ดำเนินรายการ 

   

ผลจากการเสวนา ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ต่อปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันจากการบริโภคสุรา สรุปได้ว่า สุรา เป็นเหตุนำไปสู่ความรุนแรง และอุบัติเหตุ รวมทั้ง ในงานยังมีการอภิปรายหาทางออกร่วมกันอย่างกว้างขวาง จนในที่สุด ได้ข้อสรุปว่า จะร่วมกันดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ลด อันได้แก่ 1. ลดการบริโภคสุรา ตามนโยบายสาธารณะ วาระคนสุรินทร์ไม่กินสุรา 2. ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว และ 3. ลดอุบัติเหตุ ตามวาระจังหวัดที่ประกาศไปแล้ว ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน เป้าหมายเพื่อเป็นการทำดีถวายในหลวง เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 54     
                                    

เรื่อง : ศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update : 08-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code