สุรินทร์ จัดศาสตร์พระราชาฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 


สุรินทร์ จัดศาสตร์พระราชาฯ thaihealth


แฟ้มภาพ


สุรินทร์ จัดศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง นำเสนอผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยสภาผู้นำชุมชน


ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสำโรง-โคกเพชร หมู่ 3 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ หมู่บ้านชุมชนต้นแบบจัดการปัญหาชุมชน ได้จัดงานมหกรรมร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง" โดยมีนายขรรค์ชัย เอกา ผอ.รพ.สต.สำโรง-โคกเพชร เป็นแม่งาน ภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัยจากชุมชน มาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกเองทำเองปลอดภัยจากสารเคมี มีบริการแช่เท้าในน้ำอุ่นสมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และช่วยในการไหลเวียนของเลือด


สำหรับตำบลท่าสว่าง ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจำนวน 5 หมู่บ้าน โดยมีภาคีเครือข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ รพ.สต. วัด โรงเรียน อบต.ท่าสว่าง รวมถึงพัฒนาชุมชน เกษตรตำบล ธ.ก.ส. และ ม.ราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกลไกสำคัญคือ "สภาผู้นำชุมชน" ที่เกิดจากรวมตัวของคนดี คนเก่ง มีจิตอาสาจากทุกกลุ่มในชุมชน มาร่วมกันขับเคลื่อนชุมชน ยึดหลักพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์เป็นแนวทางการดำเนินงาน เน้นการพึ่งตนเอง โดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code