สุรินทร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


สุรินทร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ thaihealth


จ.สุรินทร์ ขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิต เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำและนิเทศอาสา โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำและนิเทศอาสา โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีนายไกรศักดิ์ วรทัศน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการให้กับวิทยากรแกนนำและผู้นิเทศอาสา นำความรู้ที่ได้รับไปอบรมให้ความรู้กับครูแกนนำ เพื่อถ่ายทอดโครงการให้กับนักเรียนแกนนำ ทั้ง 246 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งดำเนินการงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)


สุรินทร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ thaihealth


จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิทยากรแกนนำซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับทางสังคม จำนวน 35 คน และผู้นิเทศอาสาที่มาจากข้าราชการบำนาญเป็นผู้มีจิตอาสา จำนวน 30 คน ได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จำนวน 5 คน จากมูลนิธิยุวสถิรคุณและโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในนามผู้จัดการประชุมวิทยากรแกนนำและนิเทศอาสา กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) กำหนดวิสัยทัศน์ “เก่ง ดี  มีงานทำ” จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญาและทักษะอาชีพ การพัฒนาสุขภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต และการส่งเสริมการมีงานทำ  โดยดำเนินการขับเคลื่อนงานการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ การจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ การจัดการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุรินทร์ การฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเนื้อสัตว์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้

Shares:
QR Code :
QR Code