สุรินทร์เดินหน้าพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพฯ อปท.

สสส. ร่วมลงนาม mou เดินหน้าโครงการขยายผลการพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพฯ อปท. จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการขยายผลการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร/ทีมสร้างเสริมสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดสุรินทร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปรับกระบวนทัศน์แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ทีมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน สาธารณสุขอำเภอจำนวน 15 อำเภอ ตัวแทนจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลลัพธ์ของ โครงการของจังหวัดสุรินทร์ ในระยะที่ 1- 3 ที่ดำเนินการผ่านมา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ประสบการณ์ของท้องถิ่น ประสบการณ์ของสาธารณสุข และ ประสบการณ์ของชุมชน

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code