สุพรรณบุรีร่วมวางรากฐานการอ่านเด็กปฐมวัย

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 


สุพรรณบุรีร่วมวางรากฐานการอ่านเด็กปฐมวัย thaihealth


หนุนเสริมเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560-2564  บูรณาการงานพัฒนา EF การพัฒนาสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านวางรากฐานก้าวสู่เมืองแห่งการอ่าน


เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560-2564 ณ ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี


โดยคุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน  จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน จากคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนฝ่ายการศึกษาของท้องถิ่น ครูผู้แลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯลฯ  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรับแก้ และเติมเต็มยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2560-2564 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์โดยได้บรรจุการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ในยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนพ่อแม่, การส่งเสริมการอ่านนิทานของพ่อแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กโดยมีการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละการอ่านของพ่อแม่ที่ยืมหนังสือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลับไปอ่านให้ลูกฟัง เป็นต้น 


ทั้งนี้สุพรรณบุรีได้มีการตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ การอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และร่วมขับเคลื่อนให้เกิดธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในทุกพื้นที่ของสุพรรณบุรี  มีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากูล พมจ.สุพรรณบุรี และคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะเติมเต็มเวทีรับฟังความคิดเห็น  โดยกองเลขาคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้รวบรวมและนำเสนอแผนฯ ต่อจังหวัดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code