“สุคิริน” จัดกิจกรรมชุมชนอาสาพาทัวร์เก็บขยะ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้าอำเภอสุคิรินผุดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน "ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ" (สร้างภูมิ คุ้มนิเวศน์วันสิ่งแวดล้อมโลก) ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายบุรี ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศเจตนารมย์แม่น้ำปลอดขยะ


นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงขับเคลื่อน "ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ" (สร้างภูมิคุ้มนิเวศน์ วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ปัทมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน กล่าวว่า โครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ” (สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) เป็นแนวทางในการดำเนินงานเตรียมการรองรับการรับมือต่อสภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาขยะซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาระดับชุมชน ระดับประเทศ แต่เป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาและมลภาวะมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทิ้งขยะลงสู่เเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศมากมายและก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสำหรับการจัดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ” (สร้างภูมิคุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) สืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการพัฒนาตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนกับห้างหุ้นส่วนสามัญอัตถจริยา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่


ซึ่งสอดคล้องตามแผนการพัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และ ๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ การรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ” (สร้างภูมิคุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) มีทั้งหมด 3 กิจกรรม


1. มีการเก็บขยะ ในพื้นที่หมู่บ้านลีนานนท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนน


2. มีการเก็บขยะ ในแม่น้ำไอตากอซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรี รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร


3. การคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะมูลฝอยมาคัดแยก ใช้ประโยชน์และกำจัด ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล


4. การประกาศเจตนารมแม่น้ำปลอดขยะของตำบลสุคิริน

Shares:
QR Code :
QR Code