สุข ภาวะ กัน เธอ เรา ตอน เยือนถิ่นหลังองค์พระ

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดเสวนาวิชาการผู้สูงอายุแบบชาวชุมชน “สุข (ภาวะ) กัน เธอ เรา” ตอน เยือนถิ่นหลังองค์พระ พบกับวิธีการทำงานพัฒนาสุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงที่พักอาศัยให้เอื้อกับการฟื้นฟูร่างกายผู้สูงอายุโดยชุมชน การพัฒนาสวนสุขภาพชุมชน การออกกำลังกาย ภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวผู้สูงอายุ และช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ฝีมือจากกลุ่มผู้สูงอายุ และ Model การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะผู้สูงอายุ 4 ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KrwQsC

Shares:
QR Code :
QR Code