“สุขแท้ด้วยปัญญา” คบเด็ก สร้างคน ชุมชนโลกเย็น

ภายใต้สภาวะวิกฤติทางด้านพลังงาน ที่พวกเราทุกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจเป็นกลไกทางการตลาด หรือเกิดจากความเป็นจริงของปริมาณน้ำมันที่ลดลง แต่จำนวนความต้องการที่จะใช้มากขึ้น จึงทำให้น้ำมันขาดแคลนและราคาสูงขึ้นตามลำดับ

“สุขแท้ด้วยปัญญา” คบเด็ก สร้างคน ชุมชนโลกเย็น

สิ่งที่ตามมาคือ ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกเราเอง เนื่องจากราคาสินค้า ข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ล้วนแต่แปรผันตามราคาน้ำมัน วิกฤติพลังงานนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในประจำวันเราแล้ว ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันในปัจจุบัน คือเรื่องภาวะโลกร้อน ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่ได้ยินคำว่าโลกร้อน เพราะสื่อต่างๆ ต่างช่วยกันรณรงค์เรื่องโลกร้อน ช่วยกันแก้ปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

จากสภาวะเช่นนี้ จึงทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่อยากทำและอยากสร้างองค์ความรู้ทางด้านการใช้พลังงาน และตระหนักถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานในวิถีชีวิตของแต่ละคน เพราะกิจกรรมต่างๆ ของพวกเราล้วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งนั้น    ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะถึงนี้กลุ่มเยาวชน หรือลูกหลานเราจะต้องได้รับผลจากการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นในอดีต

โครงการคบเด็ก สร้างคน ชุมชนโลกเย็น ตามโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง คิดถึงส่วนรวมมากกว่า รวมทั้งมีจิตอาสาและรู้จักคิดมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชุมชน

ชุมชนโลกเย็น บางคนอาจจะงงๆ ไม่เข้าใจในความหมาย คำว่าชุมชนโลกเย็น คือเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ใช้พลังงานน้อย คือภายในชุมชนมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย และมีทรัพยากรป่าไม้ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการดูดกลับคืนสู่ธรรมชาติ

“สุขแท้ด้วยปัญญา” คบเด็ก สร้างคน ชุมชนโลกเย็น

จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ผ่านมา ผ่านการพูดคุย บอกเล่าและเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากกิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมนิทรรศการ ชุมชนคาร์บอนต่ำ พลังงานยั่งยืน คือเป็นกลุ่มเด็กหลังห้องที่เรียนไม่เก่ง ไม่ค่อยขยัน เกเร แต่เมื่อมาถึงกิจกรรมนี้ เด็กกลุ่มนี้มีจิตอาสามากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้ จะขอยกตัวอย่างน้องคนหนึ่ง ที่ทำให้เราประทับใจและรู้สึกดีที่เขาสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

น้องอาร์ท เป็นเด็กที่ครูในโรงเรียนไม่เอา เพราะน้องเขามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรง คือเวลาไม่พอใจหรือโมโหจะไม่สามรถควบคุมตนเองได้ จึงไม่ค่อยมีใครสนใจในตัวน้องเขา แต่ในกิจกรรมนิทรรศการครั้งนี้ ช่วยให้น้องอาร์ทเปลี่ยนแปลงไป ขยันขันแข็ง ช่วยพี่ๆ ทำทุกอย่าง และยังสามรถถ่ายทอดความรู้ในฐานงานตัวเองให้กับคนที่เข้ามาร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ อย่างมีความสุข แม้จะเหนื่อยก็ตาม 

ความสุขเกิดขึ้นที่ใจ สุขที่ให้ สุขที่ได้รับมิตรภาพและความเป็นกัลยาณมิตรต่อคนรอบข้าง

ที่มา: โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา

Shares:
QR Code :
QR Code