สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์


สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม thaihealth


สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง…สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” มี 4 นโยบายสำคัญ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว มาตรการทำสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” นำสู่การพิจารณา รวมถึงการนำมติสมัชชาฯ ที่ประสบความสำเร็จ(หรือแม้แต่ยังไม่สำเร็จ)มานำเสนอ เพื่อการชื่นชมและหาแนวทางในการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป


สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 นี้ การมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ก็ยังคงมีความต่อเนื่อง ในครั้งนี้เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค ได้จัดเวทีเสวนา “สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม: ความร่วมมือและบูรณาการทำงานทุกระดับ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 4 ว่าด้วย “บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม”


ก่อนการเข้าร่วมเวทีเสวนา เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม 4 ภาค ได้จัดการประชุมสรุปบบทเรียนการทำงานโครงการ  “วัดปลอดการพนัน” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้ชุมชนและสังคมเอาตนเองและครอบครัวออกเสียจากอบายมุข สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าต้องต่อสู้กับ “ธุรกิจการพนัน” ซึ่งใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความอยากของคนในสังคมที่ขาดภูมิคุ้มกัน กระทั่งคนจำนวนมากต้องตกเป็น “เหยื่อ” ของ “ธุรกิจการพนัน” สิ้นเนื้อประดาตัวกันไปก็มาก รวมถึงต้องประกอบอาชญากรรมก็ไม่น้อย โครงการวัดปลอดการพนันได้เข้าไปกระตุ้นเตือนสังคมให้เกิดสำนึกด้านบวก โดยเริ่มจากการทำวัดให้ปลอดการพนัน โดยเฉพาะในงานบุญพิธีที่สำคัญ ๆ เช่น ไพ่ ไฮโล ถั่ว น้ำเต้าปูปลา มวย ไก่ชน วัวชน หวย รวมถึงรัฐบาล หวยใต้ดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย มีการกำหนดกติกาชุมชนร่วมกัน มีการเฝ้าระวัง มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเท่าทัน “ธุรกิจการพนัน” และการขับเคลื่อนจาก “วัดปลอดการพนัน” สู่ “ชุมชนปลอดการพนัน” อีกด้วย


บทเรียนด้านปัจจัยความสำเร็จของการทำงาน ประกอบด้วย


• ทำงานด้วย "ใจ"


• พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ


• เริ่มที่วัด เริ่มที่พระ


• ทำงานบนฐานข้อมูล


• ข้อมูล(พื้นที่)ชุมชน


• ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา(การพนัน)ในชุมชน


• ข้อมูล(ต้น)ทุนชุมชน (ภูมิปัญญา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน ฯลฯ)


• ข้อมูลภาคีเครือข่าย


• กลไกการทำงาน (หลัก – รอง)


• พื้นที่ – บวร อปต. ปกครอง ประชาคม เยาวชน


• ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค


• ประเทศ (เครือข่าย)


การสนับสนุนจาก


• เจ้าคณะปกครองสงฆ์


• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


• ภาคีสุขภาพ


• เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม


• นวัตกรรม


• กติกาวัดและชุมชน


• ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่


• การฝึกอาชีพ วิสาหกิจ


• สื่อพื้นบ้าน/สื่อสมัยใหม่เพื่อการลดละเลิกการพนัน สำหรับกลุ่มที่หลากหลาย


• หลักพุทธธรรม


• ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์


• สังคหวัตถุธรรม


• อบายมุข


ส่วนการก้าวเดินระยะต่อไปที่พระสงฆ์นักพัฒนาจะต้องคำนึงเพื่อความสำเร็จ จาก “วัดปลอดการพนัน” สู่ “ชุมชนปลอดการพนัน” น่าจะต้องทบทวนปัจจัย ดังนี้


ด้านพระสงฆ์นักพัฒนา (คนทำงาน)


• ควรยึดหลัก “เรียนรู้จากการทำงาน”


• ต้องไม่รังเกียจงานหยุมหยิม (เขียนโครงการ ดำเนินโครงการ ประเมินผล ทำรายงาน ทำบัญชี)


ด้านกระบวนการ


• ควรเน้นกระบวนการศึกษาวิจัย (ตั้งโจทย์ -> แสวงหาคำตอบ) = PAR


• ใช้เครื่องมืออริยสัจสี่ (ค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ วางเป้าหมาย หาวิธีการ)


• ใช้เครื่องมือทำงานที่หลากหลาย (บัญชีครัวเรือน รางวัล กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ฯลฯ)


• ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย สำหรับกลุ่มที่แตกต่าง


• พัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษา


• การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ


• ให้มีกติกาชุมชน


• ผลักดันสู่แผนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


• พัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่


• พัฒนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย “การพนัน”


เวทีเสวนา “สุขภาวะชุมชน บนวิถีแห่งธรรม: ความร่วมมือและบูรณาการทำงานทุกระดับ” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ “บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม” ที่หลากหลายมิติ ภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านงาน “สาธารณสงเคราะห์” ที่มีความเข้มข้นตามลำดับ จาก “สงเคราะห์” สู่ “เกื้อกูล” สู่ “พัฒนา” และสู่ “บูรณาการ” การพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้สุขภาพ การรู้เท่าทัน “ธุรกิจการพนัน” การใช้เครื่องมือ “กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์” เป็นต้น


การขยับขับเคลื่อนของ “องค์กรปกครองสงฆ์” โดยใช้ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นสัญญาณบวกสู่เป้าหมาย “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” ได้อย่างไม่ยากนัก

Shares:
QR Code :
QR Code