สุขภาพดีวิถีใหม่ เลือกกินปลอดภัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


สุขภาพดีวิถีใหม่ เลือกกินปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


หลายคนเลือกกินอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น เพราะสะดวกและประหยัดเวลา อย่างไรก็ตามควรเลือกกินอาหารที่ถูกสุขอนามัย ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง


ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประกาศ (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market) ว่า   ทุกวันนี้คนไทยมีพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 56 ครั้งต่อเดือน ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงจากเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วงฉับพลัน เป็นต้น


สธ. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน่าซื้อ เน้นย้ำให้ผู้ปรุงประกอบต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การปรุง เสิร์ฟและจำหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค


ดร.สาธิต กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดย สธ.เร่งขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร ริมบาทวิถี และตลาดนัดน่าซื้อให้ได้มาตรฐาน ตั้งเป้าปี 2564 มีต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาท วิถี และตลาดนัดน่าซื้อ ต้นแบบครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา   สธ.โดยกรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนา 1.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ ใช้ป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งแสดงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร


และ 2.สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดความตื่นตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการผู้บริโภค และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตลาดนัดให้ถูกต้องตามกฎหมายจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ: ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ