สื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกสำนึกพลเมือง

          สสส.ชวนดูสุดยอดผลงาน “Social Animation” ฝีมือเด็กไทย ในเทศกาลประกวด Thailand Animator Festival#3 “อิสระ(+)เพื่อสังคม เข้าฉายโรงภาพยนตร์สกาล่า หวังผลิตสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกสำนึกพลเมือง เปลี่ยนแปลงประเท

/data/content/25423/cms/e_ahilmsvwx369.jpg

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า กรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล และเครือข่ายแอนิเมชั่น (Animation) อาทิ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) บริษัท Beboyd CG จำกัด บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น บริษัท Lunchbox Studio แอนิเมชั่น ฯลฯ จัดเทศกาลประกวดและจัดฉายผลงานแอนิเมชั่น Thailand Animator Festival#3 (TAF#3) “อิสระ(+)เพื่อสังคม” พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้ารอบทั้ง 10 ผลงาน และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล

           รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่ โดยมีองค์กรพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนกว่า 15 องค์กร และมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คน มีโครงการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ เป็นต้น ถือเป็นการเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) ทั้งนี้กิจกรรม Thailand Animator Festival เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อประเภทแอนนิเมชั่นในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะนำประเด็นสังคมต่างๆ มาสื่อสารให้เกิดการรับรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้

           ด้าน นายรัฐ จำปามูล ผู้ก่อตั้ง บริษัท สปุตนิคเทลส์ จำกัด และ โครงการThailand Animator Festival กล่าวว่า สำหรับผลงานน้องๆ ในการประกวดปีนี้ เราคัดผลงานจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 100 ชิ้น ให้เหลือ 10 ชิ้น ทำให้ได้ผลงานที่หลากหลายมุมมอง บางคนอาจจะหยิบยกเรื่องหน้าที่  ความเชื่อในบ้านเกิดตนเอง อนาคตในการทำงานหรือการเรียนต่อ รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ ที่สะท้อนมุมมองผ่านทางหนัง ซึ่งยังคงความหลากหลายและน่าสนใจ โดยผลงานที่คัดเลือกมีเนื้อหาแข็งแรง การเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงเป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนดูได้  ถือเป็นงานที่มีคุณค่าทั้งในเชิงเนื้อหาและการสร้างแรงบันดาลใจ วงการ Animation ในประเทศไทยเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากให้เด็กที่มีฝีมือและมีคุณค่ามารวมตัวกันเพื่อเป็น “พลังขับเคลื่อนคนทำสื่อเพื่อสังคม”

           นางนงนาท สนธิสุวรรณ ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษามูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นองค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นคนดี มีความสามารถและใช้ศักยภาพของตัวเองทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคม การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพราะต้องการเห็นนักแอนิเมชั่นรุ่นใหม่ที่มีฝีมือดี มาร่วมกันเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านแอนิเมชั่นนั้น ถ้าสามารถใช้ศักยภาพของตนที่มีอยู่สร้างสรรค์เรื่องราวๆ ดี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างเป็นอย่างมาก

           นายธาวิต เวชกิจ (จิ๊บ) อายุ 24 ปี ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงาน Circle ได้รับทั้ง 2 รางวัลทั้งรางวัล 10 สุดยอดผลงาน “Social Animation”  และรางวัลพิเศษโล่รางวัล Best Visual กล่าวว่า แนวคิดหลักของ Circle คือ ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียน หรือในอาชีพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มนุษย์เร่งรีบในการใช้ชีวิตจนมองข้ามสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตไป ซึ่งหลังจากที่ทำหนังความคิดในการใชชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไป และรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลมาก

           นายพรเทพ เหลืองอ่อน (ติง) อายุ 23 ปี จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร เจ้าของผลงานตั๋วรถไฟครึ่งราคา(The Honest Ticket) ได้รับรางวัลพิเศษโล่รางวัล Active Citizen กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางานให้ดีๆ ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

           นางสาวเจนเนตร  พรหมสุทธ (เจน) อายุ 24 ปีจากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล เจ้าของผลงานFragile ได้รับรางวัลพิเศษโล่รางวัลสยามกัมมาจล (Best Social Content) กล่าวว่า รู้สึกดีใจกับรางวัลนี้ เพราะตั้งใจที่อยากสื่อสารให้สังคมเข้าใจ เรื่องความเข้าใจกันของครอบครัว การให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้และเลือกทางเดินเอง ซึ่งการทำแอนิเมชั่นชุดนี้ส่วนหนึ่งได้แรงบันดาลใจจากพ่อแม่ของตัวเองที่ไม่เคยบังคับหรือเคี่ยวเข็ญในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกทำ แต่จะคอยบอกหรือสอนในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ทางออกสำหรับเรื่องนี้เหมือนกับในแอนนิเมชั่นนั่นคือ เด็กและผู้ปกครองหรือพ่อแม่ต้องหันหน้าเข้าหากัน ปรับความเข้าใจพูดคุยกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย

 

 

           ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code