สำรวจ 4 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดเสี่ยงจาก NCDs

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก สสส.


สำรวจ 4 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดเสี่ยงจาก NCDs thaihealth


สสส. ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เตรียมสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยจาก 4 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ในทุกจังหวัด หลังพบเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย


ดร. สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการข้อมูลและการสนับสนุนทางเทคนิคการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเมินสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicablediseases;NCDs) ของคนไทยโดยศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  ได้แก่  การสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม  การขาดกิจกรรมทางกายร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน


จากกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดของประเทศไทย โดย สสส. สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณดำเนินงานทั้งนี้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย  โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs  ปีละ  4  แสนราย


ด้าน นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการ สสช. กล่าวว่า สสช. รับผิดชอบบริหารจัดการการดำเนินงานสำรวจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข  ในการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการรวม  ทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 


นอกจากนี้ยังได้ตกลงให้ สสส. ใช้ข้อมูลจากสำมะโนและสำรวจที่จัดทำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคล หรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์แก่ สสส. ในการวิเคราะห์และติดตามภาวะสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรต่างๆข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนจะนำเสนอสรุปผลสำคัญได้ภายในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2564

Shares:
QR Code :
QR Code