สำนักพุทธฯ จับมือ สสส. ชูโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”

ทีมา : สำนักข่าวสร้างสุข


สำนักพุทธฯ จับมือ สสส. ชูโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักพุทธฯ จับมือ สสส. ชูโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พระสงฆ์สุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง 1,500 แห่ง สร้างสุขภาวะทางปัญญา ด้วย 5ส


        เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.ศาลายา จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส” โดยมีพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ      นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและกล่าวปาฐกถาพิเศษ


สำนักพุทธฯ จับมือ สสส. ชูโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” thaihealth


พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมให้วัดเข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ร่วมกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ โดยมี “วัด” เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้  ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาด้วยแนวทาง 5ส รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และขยายผลสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด 


“ปัจจุบันมีวัดทั่วประเทศ จำนวน 40,574 วัด ใน 77 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้เป็นการดำเนินการระยะที่ 3 มีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้แก่วัดทุกวัด และให้วัดสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงลงมือปฏิบัติ จำนวน 1,500 วัด ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 3 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2561–2563 เพื่อพัฒนาวัดที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขยายความรู้ด้านการจัดการอย่างมีสุขภาวะสู่ชุมชนและสถานประกอบการ นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าว


สำนักพุทธฯ จับมือ สสส. ชูโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” thaihealth


นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ สสส. ร่วมกับ กิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญา ด้วยแนวทาง 5ส ได้แก่ 1. สะสาง คือ การลดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้มีความพอดี สมดุล ไม่มากหรือน้อยเกินไป 2. สะดวก คือ การจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้หยิบใช้ได้งานได้อย่างทันถ่วงที 3. สะอาด คือ ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติได้ง่ายขึ้น 4. สร้างมาตรฐาน คือ การสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติร่วมกันและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และ 5. สร้างวินัย คือ การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพ กฎกติกา โดยสร้างความเข้าใจและชี้แนะให้เห็นถึงประโยชน์ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.onab.go.th สอบถามโทร 0 2441 7957 หรือ ID LINE : ONAB BURANAWAT

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ