สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.)
thai social enterprise office [tseo]
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 1. งานการตลาดเพื่อสังคม และ การสื่อสาร [social marketing/ communication]
 2. งานพัฒนาธุรกิจ และ การตลาด [business development/ marketing]
 3. งานเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน [economics/ finance/ investment]
 4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา [research]
คุณสมบัติพื้นฐาน
 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 2. รู้จักและสนใจงานนวัตกรรมทางสังคม [social innovation] และ/หรือ กิจการเพื่อสังคม [social enterprise]
 3. มีความกระตือรือร้น และ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 4. สามารถมาทำงานที่ สำนักงาน สกส. บริเวณสนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ กทม. โดยสะดวก
สิ่งที่ต้องจัดส่ง
 1. ประวัติการศึกษาโดยย่อ [cirriculum vitae/ resume]
 2. ตัวอย่างผลงานที่เคยดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรมทางสังคม และ/หรือ กิจการเพื่อสังคม (ถ้ามี)
 3. ระบุตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tseo.or.th
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ email: [email protected] ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
ทดสอบการทำงานและสัมภาษณ์งาน 2-4 เมษายน 2556
ประกาศผล 5 เมษายน 2556
ที่มา : สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.)
Shares:
QR Code :
QR Code