สำนักงานพัฒนานโยสุขภาพระหว่างประเทศ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาขาสุขภาพ

ประกาศรับสมัครงาน
ชื่อตำแหน่ง
นักวิชาการสาขาสุขภาพ
จำนวน
2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบวุฒิปริญญาตรี/โทหรือเอก ด้านระบาดวิทยา/ชีวสถิติ/ประชากรศาสตร์/อาชีวะเวชศาสตร์/อาชีวอนามัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลสุขภาพ อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาหรือสุขภาพประชากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
 • รักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บ่อยโดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะงาน
งานประจำ
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมทีมวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยภาระโรค ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และประสานการทำงานกับผู้เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการศึกษา
สวัสดิการ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา
 6. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
วิธีการสมัคร
ด้วยตนเอง/สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02 590 2374 โทรสาร 02 590 2385 หรือ [email protected] ติดต่อ/สนใจข้อมูล ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร สามารถดูที่ www.ihpp.thaigov.net , www.thaibod.net
ที่มา : สำนักงานพัฒนานโยสุขภาพระหว่างประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ