สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

เรื่อง รับสมัครงาน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นราชการ เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) เพื่อสานพลังทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ(healthy public policy) โดยทำงานเชื่อมโยงกับทั้ง ภาครัฐ (การเมือง ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ) ภาควิชาการ (วิชาชีพและวิชาการแขนงต่างๆ) และ ภาคประชาชน (ประชาสังคม เอกชนและประชาชนทั่วไป)

สช. มีคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งจาก คสช. กำกับดูแลการบริหารจัดการแบบคล่องตัว มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีทิศทางการพัฒนาให้เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง

ขณะนี้ สช. ต้องการสรรหาเพื่อคัดเลือกพนักงานใหม่เพิ่มเติมบางตำแหน่ง ดังนี้

ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน ได้ที่นี่

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

update : 16-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code