ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
1 4006600001 จ้างผลิตบูธแสดงสินค้า ตกแต่งพื้นที่ 12-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
2 4006600002 ซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนอะไหล่ของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 20-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
3 4006600003 จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ VRV Type ห้อง Server ชั้น 2 20-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
4 4006600004 จ้างซ่อมแซมรอยร้าวและจุดน้ำรั่วซึมของอาคาร ศรร. 21-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
5 4006600005 จ้างจัดงานเสวนาการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม 21-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
6 4006600006 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ศรร. 21-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
7 4006600007 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 25-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
8 4006600008 จ้างออกแบบภาพการ์ตูนประกอบของที่ระลึกของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 25-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
9 4006600009 จ้างผลิตซองหนังใส่หนังสือเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 25-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
10 4006600010 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 31-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
11 4006600011 “จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส. ปี 2566” 31-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
12 4006600012 จ้างศึกษาและพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสุขภาพจิตวัยทำงาน 02-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
13 4006600013 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารประเด็นสามเหลี่ยมสมดุลด้านอาหาร 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
14 4006600014 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารประเด็นสามเหลี่ยมสมดุลด้านกิจกรรมทางกายและการนอน 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
15 4006600015 จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
16 4006600016 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารประเด็นสามเหลี่ยมสมดุลสำหรับครูและผู้ปกครอง 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
17 4006600017 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินงานบริหารจัดการส่วนงานปฎิบัติการของศูนย์กิจการสร้างสุข 01-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
18 4006600018 จ้างศึกษาและพัฒนาออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
19 4006600019 จ้างเหมาบริการงานจัดตั้งป้ายตั้งโต๊ะเกณฑ์ระดับความหวานในเครื่องดื่มเย็น 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
20 4006600020 จ้างออกแบบและจัดทำบูธสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
21 4006600021 จัดซื้อน้ำดื่ม 04-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
22 4006600022 “จัดทำรายงานของคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานสรุปข้อมูลตามตัวชี้วัดรายแผน 15 แผน พ.ศ. 2565 (ส่วนหนึ่งของรายงานผลตามตัวชี้วัดองค์การประจำปี พ.ศ. 2565)” 07-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
23 4006600023 ซื้อน้ำยาเคมีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2566 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
24 4006600024 ผลิตพัฒนาและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
25 4006600025 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปการสร้างสังคมสุขภาวะ ประจำปี 2566 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
26 4006600026 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
27 4006600027 “จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้าภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566” 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
28 4006600028 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง 10-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
29 4006600029 จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 10-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
30 4006600030 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป 11-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
31 4006600031 “จ้างรวบรวมเนื้อหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล (กิจกรรมทางกาย การนอน การกิน)” 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
32 4006600032 “จ้างพัฒนาองค์ความรู้ (Content) การเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย” 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
33 4006600033 จ้างสำรวจ และศึกษาสำหรับงานต้นแบบ ประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
34 4006600034 จ้างตรวจสอบการจัดเก็บคลังสื่อ 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
35 4006600035 จ้างขยายผลเครื่องมือการสร้างเสริมสุขภาวะกับกลุ่มผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
36 4006600036 จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ learningpartner.thaihealth.or.th ประจำปีงบประมาณ 2566 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
37 4006600037 เช่าคอมพิวเตอร์ใช้งานในห้องประชุม ประจาปี 2566 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
38 4006600038 จ้างบริการกำจัดแมลงและกำจัดปลวก 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
39 4006600039 จ้างจัดทำสังเคราะห์และเรียบเรียงบทความสุขภาวะ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 15-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
40 4006600040 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 15-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
41 4006600041 จ้างผลิตแผ่นพับเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 09-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
42 4006600042 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินและ 22-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
43 4006600043 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินและ 22-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
44 4006600044 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
45 4006600045 จ้างจัดทำข้อมูลบทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพ มุมศึกษาหาความสุข 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
46 4006600046 จ้างเขียนรายงานความก้าวหน้าเชิงประเด็นจากงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2566 เพื่อสนับสนุนเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Thaihealth Watch 2023 : The Series) 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
47 4006600047 จ้างบำรุงรักษาระบบ Datatank ประจำปีงบประมาณ 2566 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
48 4006600048 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านสุขภาพกาย 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
49 4006600049 จ้างตรวจสอบสภาพอาคารตามกฏหมายตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2566 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
50 4006600050 จ้างออกแบบอัตลักษณ์และการใช้งานสำหรับงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
51 4006600051 เสื้อโปโลแขนสั้น 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
52 4006600052 จ้างพัฒนาเนื้อหาประกอบคู่มือสร้างเสริมสุขภาพ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
53 4006600053 จ้างวาดภาพและสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับสื่อพื้นที่สาธารณะ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
54 4006600054 จ้างวาดภาพประกอบเรื่องราวสร้างเสริมสุขภาวะ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
55 4006600055 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
56 4006600056 จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
57 4006600057 จ้างสังเคราะห์และเรียบเรียงต้นฉบับรายงานประจำปี 2565 29-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
58 4006600058 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2566 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
59 4006600059 ซื้อชุดผลิตภัณฑ์นำแสงพร้อมบริการติดตั้ง 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
60 4006600060 จ้างถ่ายภาพและรีทัชภาพ สำหรับใช้ประกอบสื่อรณรงค์ โครงการลดเค็ม ลดโรค 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
61 4006600061 ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย (ชุดเล่นกล้ามเนื้อ/สายคล้องพินท์ชุดเล่นกล้ามเนื้อ) 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
62 4006600062 จ้างผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มไรเดอร์ 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
63 4006600063 จ้างผลิตมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบงานกิจกรรม ThaiHealth Day Run 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
64 4006600064 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Internet Load Balance Link ประจำปีงบประมาณ 2566 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
65 4006600065 จ้างต่ออายุโปรแกรม Adobe เพื่อสนับสนุนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
66 4006600066 จ้างผลิตวิดีโอสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการ ลดเค็ม ลดโรค 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
67 4006600067 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ IPv6 Gateway ประจำปีงบประมาณ 2566 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
68 4006600068 จ้างสอบทานระบบบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2565 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
69 4006600069 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
70 4006600070 จ้างออกแบบสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาวะ 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
71 4006600071 “ดำเนินการออกแบบวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข/มุ่งมั่นและหยาดเหงื่อและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ ประจำปี 2566” 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
72 4006600072 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
73 4006600073 จ้างออกแบบและจัดทำกราฟิกสนับสนุนศูนย์กิจการสร้างสุข 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
74 4006600074 จ้างรีทัชตกแต่งภาพอวัยวะภายในประกอบสื่อในพื้นที่สาธารณะ 09-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
75 4006600075 จ้างเหมาบริการขยายผลงานสื่อสาร ThaiHealth Watch 09-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
76 4006600076 จ้างทำคลิปวีดีโอสื่อสารเสริมการเรียนรู้บอร์ดเกมสุขภาวะ/เครื่องมือการเรียนรู้สุขภาวะ (How to play) 09-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
77 4006600077 จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้าส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลปีใหม่ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
78 4006600078 จ้างแต่งนิทานและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก ชุด Reading seed set ด้านอาหารและโภชนาการ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
79 4006600079 จ้างออกแบบและผลิตผ้าห่มและหมอนลายไดโนเสาร์ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
80 4006600080 จ้างผลิตบันทึกเสียง เพื่อนิทานชุด SOOK KIDS ในรูปแบบดิจิทัล 20 เรื่อง 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
81 4006600081 จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ประจำปีงบประมาณ 2566 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
82 4006600082 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
83 4006600083 ซื้อ module ตู้ไนโตรเจนของระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
84 4006600084 จ้างบริการรับส่งเอกสารและพัสดุของสำนักงาน(แมสเซ็นเจอร์นอกพื้นที่) 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
85 4006600085 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID ประจำปีงบประมาณ 2566 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
86 4006600086 จ้างขยายผลชุดเครื่องมือสุขภาวะสู่กลุ่มโรงเรียน ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
87 4006600087 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
88 4006600088 จ้างนักร้องเพลงประกอบงานกิจกรรม Thai Health Day Run 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
89 4006600089 จ้างออกแบบและดำเนินการบริหารจัดการนิทรรศการเพื่อสื่อสารความเข้าใจในประเด็นบ้าน/เมืองปลอดภัย และการออกแบบเพื่อทุกคน ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
90 4006600090 จ้างตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีของศูนย์กิจการสร้างสุข 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
91 4006600091 จ้างจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
92 4006600092 จัดจ้างบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์ “นับเราด้วยคน” 16-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
93 4006600093 จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม https://ccppa.or.th 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
94 4006600094 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
95 4006600095 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2566 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
96 4006600096 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
97 4006600097 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
98 4006600098 ซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท (Instant Messaging Application) 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
99 4006600099 “จ้างผลิตและพัฒนาข้อมูลการขับเคลื่อนสุขภาพเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี 2566” 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
100 4006600100 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาวะทุกมิติ 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
101 4006600101 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 16-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
102 4006600103 บำรุงรักษา Website รับสมัครงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส้รางเสริมสุขภาพ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
103 4006600104 พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานเป็นทีม ด้วยหลักสูตร One Team Spirit ฝ่ายอำนวยการ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
104 4006600105 จ้างออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์ โครงการ บ้านปลอดบุหรี่ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
105 4006600106 จ้างออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์สร้างการรับรู้ประเด็นสุขภาพในพื้นที่สื่อสาธารณะ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
106 4006600107 จัดกิจกรรม ThaiHealth Sport Day 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
107 4006600108 จ้างวาดภาพประกอบงานรณรงค์ออกกำลังกายในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
108 4006600110 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านเศรษฐกิจ 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
109 4006600111 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
110 4006600112 จ้างผลิตสื่อประกอบการขยายผลการสื่อสารงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2566 (ThaiHealth Watch 2023 : The Series) 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
111 4006600113 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนวาระกลาง ปี 2566 (Persona Health) ประเด็น 7+1 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
112 4006600114 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาและสื่อสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้สุขภาวะในเว็บไซต์ Thaihealth Resource Center (THRC) 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
113 4006600115 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนวาระกลาง ปี 2566 (Persona Health) ประเด็น Health Promotion 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
114 4006600116 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านสุขภาพจิต 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
115 4006600117 จ้าง release file ภาพยนตร์โฆษณาชุดให้เหล้าเท่ากับแช่ง 65 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
116 4006600118 จ้าง แต่งนิทานและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก เป็น Personalized Digital book ด้านความรับผิดชอบสุขภาพตนเองสำหรับเด็กและ Growth Mindset 15-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
117 4006600119 “จ้างพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ Thai Health Contact Center (THCC)” 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
118 4006600120 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
119 4006600121 จ้างออกบูธสื่อสารขยายผลการทำงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
120 4006600122 จ้างจัดทำสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
121 4006600123 จ้างซ่อมบำรุงจุดเรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2566 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
122 4006600124 จ้างพัฒนางานต้นแบบ ประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
123 4006600125 จ้างบริหารจัดการงานบริการห้องพยาบาล 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
124 4006600126 ซื้อกล่องข้าวและกระบอกน้ำ 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
125 4006600127 จ้างแต่งนิทานและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก เพื่อจัดทำ Personalized Digital Book ด้าน Healthy Society 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
126 4006600128 จ้างตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาของศูนย์กิจการสร้างสุข 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
127 4006600129 ซื้อคลอรีนน้ำ 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
128 4006600130 ซื้ออะไหล่ butterfly valve ของระบบ chiller พร้อมบริการเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
129 4006600131 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารร่วมสานพลังเครือข่ายสุขภาวะ ประจำปี 2566 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
130 4006600132 จ้างผลิตและสื่อสารสกู๊ปสร้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2566 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
131 4006600133 จ้างผลิตสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการออกบูธของศูนย์กิจการสร้างสุข 06-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
132 4006600134 จ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
133 4006600135 จ้างทดสอบระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
134 4006600136 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 7 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
135 4006600137 จ้างโปรโมทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ศูนย์กิจการสร้างสุข 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
136 4006600138 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2566 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
137 4006600139 เช่าใช้บริการคลาวด์ 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
138 4006600140 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
139 4006600142 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
140 4006600143 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
141 4006600144 จ้างดำเนินการแปลและเรียบเรียงบทความสร้างเสริมสุขภาพต่างประเทศ 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
142 4006600145 เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
143 4006600147 จ้างติดตั้งไม้ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
144 4006600148 จ้างจัดทำคู่มือนักประเมินผลภายนอกตามหลักการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาและจัดทำชุดความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคี 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
145 4006600149 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์บรรทุก 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
146 4006600150 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบอาคาร และไฟส่องป้ายอาคาร 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
147 4006600151 จ้างหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 ,ชั้น 1 และ ชั้น B1 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
148 4006600152 จ้างออกแบบและวางระบบบัญชีและการเงินของศูนย์กิจการสร้างสุข 18-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
149 4006600153 จ้างผลิตปฏิทินปีใหม่ ปี 2566 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
150 4006600154 จ้างบันทึกวิดีโองานพัฒนาศักยภาพปี 2566 17-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
151 4006600155 เช่าบริการเครื่องจ่ายสบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ 2566 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
152 4006600156 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกระจายกลิ่นหอมประจำปีงบประมาณ 2566 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
153 4006600157 จ้างจัดทำคลิปวิดีโอหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
154 4006600158 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ประจำปี 2566 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
155 4006600159 จ้างผลิตนิทานชุด SOOK KIDS ในรูปแบบดิจิทัล 20 เรื่อง 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
156 4006600160 จ้างออกแบบปกและเนื้อในหนังสือ “กิน ดื่ม พลังชีวิต” 20-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
157 4006600161 จ้างประสานงานการจัดซื้อลิขสิทธิ์หนังสือนิทานต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง 20-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
158 4006600162 จัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
159 4006600163 พัฒนาคุณภาพ ISO 9001 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
160 4006600164 จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ chiller รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
161 4006600165 ซื้อน้ำยาเทท่ออุดตันสำหรับละลายไขมันในถังดักไขมันของศูนย์อาหาร 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
162 4006600166 จ้างทบทวนและวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายได้-รายจ่ายของกองทุนฯ (ปีงบประมาณ 2566-2571) 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
163 4006600167 จ้างสำรวจข้อมูลสถานการณ์ ความต้องการและการทำงานพัฒนาเด็กของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลางและอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
164 4006600168 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำและด้านการสื่อสาร 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
165 4006600169 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนอะไหล่ของเดิมที่ชำรุด 24-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
166 4006600170 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ผนัง และทางลาดผู้พิการ 24-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
167 4006600171 จ้างศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย 25-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
168 4006600172 จ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานภาคีสัมพันธ์ 25-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
169 4006600173 จ้างออกแบบพัฒนาอัตลักษณ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
170 4006600174 จ้างพัฒนาเนื้อหาและออกแบบข้อมูลสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสานงาน เสริมพลังภาคีเครือข่าย 25-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
171 4006600175 ซื้อชุดไส้กรองตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้ง 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
172 4006600176 จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2566 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
173 4006600177 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
174 4006600178 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss ชุดที่ 1 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
175 4006600179 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss ชุดที่ 3 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
176 4006600180 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss ชุดที่ 2 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
177 4006600181 จ้างประเมินผลวาระกลาง ปี 2566 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
178 4006600182 จ้างแก้ไขท่อน้ำอุดตันภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 27-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
179 4006600183 จ้างออกแบบภาพกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 27-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
180 4006600184 เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานสนับสนุนภาคี 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
181 4006600185 จ้างพัฒนาแนวทางสร้างประสบการณ์สุขภาวะ 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
182 4006600186 ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Google Workspace สำหรับบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
183 4006600187 จ้างสนับสนุนการประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
184 4006600188 จ้างประเมินและเสริมกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พิการ 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
185 4006600189 จ้างบำรุงรักษาระบบบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงเครือข่าย (NAC) ประจำปีงบประมาณ 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
186 4006600190 จ้างแปล บรรณาธิการ และจัดทำหนังสือนิทาน หัวข้อการเห็นคุณค่าในตัวเอง จำนวน 4 เรื่อง 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
187 4006600191 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นในห้องน้ำภายในสำนักงานศูนย์กิจการสร้างสุข ประจำปี 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
188 4006600194 จ้างผลิตและสื่อสารนวัตกรรมสานพลังสังคมเพื่อสุขภาวะ ประจำปี 2566 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
189 4006600195 “จ้างถอดบทเรียนการนำใช้ชุดเครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ” 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
190 4006600196 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ด้วยหลักสูตรทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
191 4006600197 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ด้วยหลักสูตร The Secret of Effective Presentations 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
192 4006600198 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ ด้วยหลักสูตรผู้นำ 4 ทิศ 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
193 4006600199 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2565 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
194 4006600200 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
195 4006600201 “จ้างพัฒนากระบวนการศักยภาพตัวแทนประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อการสื่อสารในเวทีการประชุมวิชาการเสียงที่ไม่ได้ยิน” 03-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
196 4006600202 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (Digital Object Library) ประจำปีงบประมาณ 2566 07-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
197 4006600203 จ้างจัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ 08-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
198 4006600204 จ้างออกแบบกราฟิกและจัดหน้าคู่มือสร้างเสริมสุขภาพ 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
199 4006600205 จ้างการจัดการความรู้เพื่อปรุงปรุงกระบวนงาน 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
200 4006600206 จ้างจัดทำป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
201 4006600207 “จ้างสำรวจพฤติกรรมความกังวลและความคาดหวัง ในทัศนะของผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานในบริบทชุมชนเมือง” 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
202 4006600208 จ้างบันทึกถ่ายภาพนิ่งสนับสนุนการสื่อสารสร้างสุขภาพ 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
203 4006600209 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
204 4006600210 จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณบ่อเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
205 4006600211 “จ้างเช็ดกระจกภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566” 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
206 4006600212 ซื้อซอฟต์แวร์ลายเส้นลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์ Power BI 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
207 4006600214 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ รุ่นที่ 2 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
208 4006600215 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการจัดการบริหารเพื่อความยั่งยืน 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
209 4006600216 จ้างจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
210 4006600217 จ้างผลิตเล่มคู่มือหลักการกำกับกิจการที่ดีของ สสส. 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
211 4006600218 ซื้อลิขสิทธิ์หลักสูตร Finland-Asia เพื่อเด็กวัย 1-3 ปีและ 3-8 ปีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
212 4006600220 จ้างพัฒนาการสร้างประสบการณ์ APP Persona Health สื่อเฉพาะคุณ 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
213 4006600221 จ้างทำคลิปวีดีโอสื่อสารสุขภาพจิตของกลุ่มวัยกลางคน 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
214 4006600222 จ้างผลิตสื่อเพื่อขยายผลการสื่อสารจากงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2566 (Thaihealth Watch 2023 : The Series) 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
215 4006600223 จ้างจัดทำชุดข้อมูลเพื่อนำเสนอภายในศูนย์สาธิต 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
216 4006600224 จ้างบริหารจัดการงานกิจกรรมและผลิตโครงสร้างเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
217 4006600225 จ้างพัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ด้วยหลักสูตร Crucial Conversation 17-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
218 4006600226 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
219 4006600227 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์บรรทุก 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
220 4006600228 จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
221 4006600229 จ้างบริการอินเตอร์เน็ตสำนักงาน 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
222 4006600230 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข ครั้งที่ 3 23-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
223 4006600231 จ้างจัดกิจกรรม Spiritual Journey ปีที่ 3 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
224 4006600232 “จ้างศึกษาการแยกหน่วยงาน (spin off) ออกจาก สสส ของ ศูนย์กิจการสร้างสุข” 23-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
225 4006600233 “จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2566” 27-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
226 4006600234 ซื้อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) พร้อมบริการติดตั้งและบำรุงรักษารายปี 27-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
227 4006600235 จ้างวิเคราะห์จัดทำข้อมูลเชิงประเด็นเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 27-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
228 4006600236 จ้างบริหารการจัดกิจกรรมโครงการตรึกตรองสะท้อนคิดชีวิตรับปีใหม่ 28-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
229 4006600237 จ้างขับเคลื่อนเครือข่ายที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว ประจำปี 2566 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
230 4006600238 จ้างอบรมวิธีการใช้งานระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
231 4006600239 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Finland-Asia เพื่อพัฒนาพ่อแม่และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
232 4006600240 จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ออกแบบและจัดทำตารางเรียนจากหลักสูตร Finland-Asia สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
233 4006600241 ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการสร้างสุข 02-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
234 4006600242 จ้างผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
235 4006600243 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อหนังสือเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
236 4006600244 จ้างสนับสนุนงานสื่อสาร Persona Health 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
237 4006600245 จ้างพัฒนา E-Form สำเร็จรูป เพื่อจัดทำหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
238 4006600246 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
239 4006600247 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 5 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
240 4006600248 ซื้อแพ็กเกจแบบสมัครสมาชิกให้สิทธิในการใช้งานภาพถ่าย ภาพประกอบและเวกเตอร์ 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
241 4006600249 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในงานการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
242 4006600250 จ้างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายนักประเมิน และจัดทำ PDPA เครือข่ายนักประเมิน 08-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
243 4006600252 ซื้อถ่านชาร์ตและแท่นชาร์ตสำหรับไมโครโฟนห้องประชุม ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 09-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
244 4006600253 จ้างพัฒนาการสื่อสารเพื่อขยายผลการเข้าถึงเว็บไซต์พื้นที่เรียนรู้สุขภาวะ 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
245 4006600254 จ้างพัฒนาศักยภาพเรื่องการถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคณะทำงานของหน่วยจัดการเด็กและเยาวชน 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
246 4006600255 จ้างบริการปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
247 4006600256 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ Healthy Station 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
248 4006600257 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
249 4006600258 เช่าบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสื่อนิทรรศการและสื่ออื่นๆ ของ สสส. 13-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
250 4006600259 จ้างบริหารเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เยือนยล มนตรา มาตุคาม 13-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
251 4006600260 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 13-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
252 4006600261 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดี ประจำปี 2566 14-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
253 4006600263 จ้างปรับปรุงพื้นไม้เทียมบริเวณแปลงผักสาธิต ชั้น 6 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
254 4006600264 จ้างตรวจสอบบัญชีและออกรายงานทางการเงิน ภายใต้โครงการศิลป์สร้างสุขพัฒนาศักยภาพชุมชน และการประยุกต์ทุนวัฒนธรรมเพื่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เฉพาะโครงการย่อยจำนวน 10 โครงการ 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
255 4006600265 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยง Access Switch ของระบบ CCTV พร้อมบริการติดตั้ง 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
256 4006600266 จ้างปรับปรุงคุณภาพข้อมูลประกอบสื่อในระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (DOL) 16-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
257 4006600267 จ้างอบรมหลักสูตร “เทคนิคการถอดบทเรียน” เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของ สสส. 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
258 4006600268 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
259 4006600269 จ้างวางแผนสื่อสารงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
260 4006600270 จ้างออกแบบเนื้อหาและบริหารจัดการการนำเสนอเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
261 4006600271 จ้างพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการเรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
262 4006600272 จ้างจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้สุขภาวะประเด็นบุหรี่ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
263 4006600273 จ้างพัฒนาสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
264 4006600274 จ้างจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้สุขภาวะประเด็นสุขภาวะเยาวชน 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
265 4006600275 จ้างดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
266 4006600276 ซื้อโปรแกรมบริหารงานสำหรับคลังสินค้าและระบบค้าปลีก 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
267 4006600277 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ กิน ดื่ม พลังชีวิต 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
268 4006600278 จ้างสำรวจและพัฒนาจุดแข็งด้วย StrengthsFinder 20-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
269 4006600279 จ้างบริการเครื่องกรองน้ำดื่ม 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
270 4006600280 จ้างบริการรับส่งเอกสารและพัสดุ 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
271 4006600281 จ้างออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการตนเองสำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกับภาคสังคม 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
272 4006600282 จ้างดำเนินการออกแบบหนังสือรายงานประจำปี 2565 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
273 4006600283 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
274 4006600284 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทยผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี ๒๕๖๖ 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
275 4006600285 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับระบบ ThaiHealth Connect 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
276 4006600286 จ้างจัดกิจกรรม SOOK Camp สร้างเสริมสุขภาวะสาหรับเด็ก 21-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
277 4006600287 จ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ประจำปี 2566 22-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
278 4006600288 จ้างผลิตและสื่อสารบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๖ 23-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
279 4006600289 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย ประจำปี 2566 24-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
280 4006600290 จ้างทดสอบ ตรวจสอบและปรับปรุงสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเป็นประเภทที่ 2 24-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
281 4006600291 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป 24-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
282 4006600292 จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประจำปี 2566 24-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
283 4006600293 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2565 (กรณีพิเศษ) 24-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
284 4006600294 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ภายในสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 24-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
285 4006600295 “พัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 10 โครงการ สำนักสร้างสรรค์โอกาส” 27-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
286 4006600296 จ้างสนับสนุนงานสื่อสารประเด็นสุขภาวะ 28-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
287 4006600297 จ้างออกแบบและจัดกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 28-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
288 4006600298 จ้างพัฒนาระบบ e-Audit เพื่อรองรับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ 28-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
289 4006600299 จ้างบริหารจัดการบูธแสดงสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุขภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 28-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
290 4006600300 จ้างบริหารการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 28-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
291 4006600301 จ้างจัดกิจกรรม SHOWCASE สร้าง ธรรม (ทำ) สุข 28-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
292 4006600302 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 03-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
293 4006600303 จ้างออกแบบเครื่องมือต้นแบบสุขภาพจิตวัยทำงาน 07-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
294 4006600304 จ้างดำเนินงานศึกษา ประสบการณ์ใช้งาน และทัศนคติต่อ แอปพลิเคชัน Persona Health 07-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
295 4006600305 จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2566 07-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
296 4006600306 ซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดมัลแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 07-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
297 4006600307 จ้างออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สื่อภาพนิ่งรณรงค์ดื่มไม่ขับ 10-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
298 4006600308 ซื้อสาย LAN สำหรับใช้กับระบบเสียงตามสายพร้อมบริการติดตั้ง 10-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
299 4006600309 จ้างล้างทำความสะอาด condenser pump ของระบบปรับอากาศ 18-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
300 4006600310 จ้างพัฒนา ICP Succession Pool ของผู้บริหาร 18-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
301 4006600311 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 19-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
302 4006600312 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาวะ 4 มิติ ในองค์กรแบบองค์รวมสำหรับสังคมยุคใหม่ 21-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
303 4006600313 การใช้บริการระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์(NewsCenter+Iqnews Clipping) ประจำปี 2566 21-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
304 4006600314 จ้างแปลสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 21-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
305 4006600315 จ้างวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ Thaihealth Resource Center 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
306 4006600316 “จ้างศึกษาแนวทางการออกแบบและจัดทำเทศกาลความสุขของครอบครัว (สุขเฟสติวัล)” 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
307 4006600317 จ้างออกแบบพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะห้องสมุดดิจิทัล 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
308 4006600318 จ้างพัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 โครงการ 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
309 4006600319 จ้างพัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โครงการ 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
310 4006600320 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
311 4006600321 จ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลสุขภาพดีผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
312 4006600322 จ้างบำรุงรักษาท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Ball Cleaning ประจำปีงบประมาณ 2566 27-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
313 4006600323 จ้างผลิตข้อมูลสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
314 4006600324 จ้างผลิตข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะและส่งเสริมระบบสุขภาพไทย ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
315 4006600325 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
316 4006600326 จ้างสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
317 4006600327 จ้างผลิตบทความสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
318 4006600328 จ้างพัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โครงการ 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
319 4006600329 จ้างวิเคราะห์และออกแบบรายงานระบบข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
320 4006600330 จ้างสนับสนุนการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ 15 แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
321 4006600331 จ้างผลิตเนื้อหาและสื่อสารรณรงค์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 27-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
322 4006600332 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ NetGain) ประจำปีงบประมาณ 2566 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
323 4006600333 จ้างจัดกิจกรรมขยายผลการสื่อสารงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2566 (Thaihealth Watch 2023 : The Series) 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
324 4006600334 จ้างปรับปรุงพื้นและซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กสาธิต 08-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
325 4006600335 จ้างบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บหนังสือ 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
326 4006600336 จ้างจัดทำชุดข้อมูล และติดตั้ง QR code นิทรรศการนวัตกรรมสร้างสุข 03-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
327 4006600337 จ้างพัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดสตูล จำนวน 5 โครงการ 03-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
328 4006600338 จ้างบริการระบบ Line Official Account 03-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
329 4006600339 “จ้างศึกษาสถานการณ์และความต้องการของครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหลานอายุ ๐-๘ ปี” 09-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
330 4006600340 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และบำรุงรักษาระบบระบายควันที่ศูนย์อาหารชั้น 1 10-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
331 4006600341 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จอดรถข้างอาคารและบริเวณห้องจัดเก็บขยะ 11-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
332 4006600342 จ้างปรับขนาดชิ้นงานสื่อรณรงค์ตามโจทย์งานของ สสส. 10-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
333 4006600343 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานตรวจสอบโครงการ ประจำปี 2566 11-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
334 4006600344 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 18-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
335 4006600345 จ้างจัดการฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย สสส. 15-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
336 4006600346 เช่าใช้หมายเลขไอพีแอดเดรสพร้อมการดำเนินการจดทะเบียน AS Number 15-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
337 4006600348 ซื้อ Unlimited Ping สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ Netgain 19-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
338 4006600349 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานมุมส่งเสริมการอ่าน (Book corner) เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss 19-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
339 4006600350 จ้างประเมินผลงานสร้างเสริมประสบการณ์สุขภาพจิต 22-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
340 4006600351 จ้างบริการผูกและประดับผ้าระบายรอบอาคาร ศรร. ในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 66 และงานกิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิ.ย. 66 22-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
341 4006600352 จ้างปรับปรุงช่องจอดรถสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 22-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
342 4006600353 จ้างออกแบบคู่มือการกำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนน และการรายงานผล 23-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
343 4006600354 จ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี 2566 23-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
344 4006600355 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์รายงานประจำปี 2565 23-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
345 4006600356 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารกลไกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 24-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
346 4006600357 จ้างผลิตข้อมูลการสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะ ประจำปี 2566 24-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
347 4006600358 จ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 24-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
348 4006600359 จ้างจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 25-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
349 4006600360 จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบท่อภายในสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว 24-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
350 4006600361 จ้างออกแบบและติดตั้งพื้นที่นิทรรศการ งานประชุม Thailand HR TECH 2023 24-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
351 4006600362 จ้างพัฒนาระบบฐานสมาชิกและระบบวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกของศูนย์กิจการสร้างสุข 24-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
352 4006600363 ซื้อสารกรองเรซิ่นพร้อมบริการเปลี่ยนและทดสอบอุปกรณ์ 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
353 4006600364 จ้างปรับปรุงระบบ Softener เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดตามอายุการใช้งาน 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
354 4006600365 จ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบ CCTV 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
355 4006600366 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
356 4006600367 จ้างจัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการถอดบทเรียน ระดับบุคคล 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
357 4006600368 ซื้อชุดหนังสือมุมส่งเสริมการอ่าน (Book corner) เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
358 4006600369 จ้างตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายบริหารงานบุคคล 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
359 4006600370 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 8 30-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
360 4006600371 จ้างจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2566 และพัฒนาคู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2567 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
361 4006600372 จ้างผลิตสื่อสำหรับการสื่อสารนโยบายหลักธรรมาภิบาลของ สสส 29-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
362 4006600373 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 6 30-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
363 4006600374 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 30-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
364 4006600375 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิตามินโฟลิก ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด 30-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
365 4006600376 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการใช้งานและพัฒนาเว็บไซต์ย่อยด้วยเครื่องมือ Microsite ประจำปีงบประมาณ 2566 30-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
366 4006600377 จ้างบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจำปี 2566 บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี ทางออก 2 และ 3 01-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
367 4006600378 “จ้างจัดส่งชุดหนังสือมุมส่งเสริมการอ่าน (Book corner) เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss” 31-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
368 4006600380 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 31-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
369 4006600381 จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณรอบขอบกระจกใต้บ่อน้ำ ห้องนิทรรศการชั้น B1 31-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
370 4006600382 จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย ห้อง fitness อาคาร ศรร. ประจำปี 2566 31-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
371 4006600383 ซื้อรหัสสำหรับแบบทดสอบ DISC Online ? Selection Insights 31-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
372 4006600384 จ้างออกแบบและจัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สสส. 31-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
373 4006600385 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 01-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
374 4006600386 จ้างออกแบบกราฟิกสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 01-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
375 4006600387 จ้างเหมาใช้บริการระบบประชุมมัลติมีเดียทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2566 02-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
376 4006600388 จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 15 แผน ประจำปีงบประมาณ 2566 02-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
377 4006600389 จ้างเหมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ” 02-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
378 4006600390 ซื้อ FILTER สำหรับเครื่องปรับอากาศ พร้อมบริการติดตั้ง 06-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
379 4006600391 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 02-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
380 4006600392 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วารสารสร้างสุขและข้อมูลสุขภาวะผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี 2566 06-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
381 4006600393 “จ้างบริหารจัดการและวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียองค์กร ประจำปี 2566” 06-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
382 4006600394 จ้างเหมาบริการพื้นที่งานประชุม Thailand HR TECH 2023 08-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
383 4006600395 จัดจ้างออกแบบและจัดบูธ สสส. ในกิจกรรม SITE 2023 08-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
384 4006600396 ซื้ออุปกรณ์ถังลมสำหรับจ่ายน้ำดีของชักโครกพร้อมบริการติดตั้ง 09-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
385 4006600397 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Air Chiller และ VRV Type ประจำปีงบประมาณ 2566 12-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
386 4006600398 จ้างพัฒนาสื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับห้องสมุดดิจิทัล 12-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
387 4006600399 จ้างจัดทำสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 12-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
388 4006600400 “จ้างสื่อสารงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2566” 12-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
389 4006600401 จ้างผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อรองรับการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ให้ความรู้เพื่อลดการสูบบุหรี่ 12-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
390 4006600402 จ้างบริหารจัดการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ 12-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
391 4006600403 จ้างทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ และวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 14-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
392 4006600404 “จ้างทำสื่อสนับสนุนเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566วาระ: พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ” 15-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
393 4006600405 จ้างทบทวนวรรณกรรม (review literature) สืบค้นข้อมูล 16-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
394 4006600406 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม Acrobat Pro DC ประจำปี 2566 16-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
395 4006600407 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมออกแบบกราฟิก การตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดีโอ 19-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
396 4006600408 “จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสื่อสารประจำชั้น ประจำปีงบประมาณ 2566” 21-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
397 4006600409 จ้างบำรุงรักษาระบบ Business Intelligence 20-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
398 4006600410 จ้างจัดทำระบบ FACEBOOK LIVE สื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566 20-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
399 4006600411 ซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Power BI Pro 21-06-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566