สานพลัง Kick Off ตลาดเขียวจตุจักร

ตลาดเขียวจตุจักร

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2566 ที่โดมขาว ประตู 1 ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุล เนื่องจากสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมเร่งรีบ กินอาหารจานด่วน กินผัก ผลไม้ไม่เพียงพอ เสี่ยงให้เกิดโรค NCDs จากข้อมูลสถานการณ์การกินผักและผลไม้ของคนไทย ปี 2565 พบภาคอีสานกินเพียงพอมากที่สุด 48.4% รองลงมาภาคกลาง 40.1% แต่คนกรุงเทพฯ กลับกินเพียงพอน้อยที่สุดอยู่ที่ 18.6% สสส. เร่งสานพลัง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. ธนาคารออมสิน และภาคีเครือข่ายอาหารสุขภาวะ เปิดพื้นที่ ศุกร์สุขภาพ อาหารปลอดภัย ตลาดเขียวจตุจักร จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีการรับรองมาตรฐานปราศจากสารเคมี มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ให้คนเมืองเกิดการตื่นตัวและเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=348323

Shares:
QR Code :
QR Code