สานพลัง ‘เด็กปกาสัยปลอดบุหรี่’ สู่ชุมชนน่าอยู่

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th


สานพลัง 'เด็กปกาสัยปลอดบุหรี่' สู่ชุมชนน่าอยู่ thaihealth


สานพลังเด็กปกาสัย ปลอดบุหรี่ สู่ชุมชนน่าอยู่


องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นไปในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ดรงเรียนบ้านเกาะไทร วัดธรรมาวุธสรณาราม มัสยิดย่านเกาะไทร และสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ โดยมี นายวีระศักดิ์ เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย และคณะครูจากโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 150 คน รวมถึงการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่


กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ และวิธีการปฏิเสธหากมีคนมาชวนให้สูบบุหรี่ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพราะจากการสำรวจและงานวิจัยหลายๆ แห่งระบุชัดเจนว่า การลดอัตราการสูบบุหรี่ที่ดีที่สุดคือ การป้องกันและสกัดนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทบุหรี่ประกาศอย่างชัดเจนว่า "เด็กและเยาวชน" คือลูกค้าชั้นดีของบริษัทบุหรี่ในอนาคต


สานพลัง 'เด็กปกาสัยปลอดบุหรี่' สู่ชุมชนน่าอยู่ thaihealth


โดยทุกฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อร่วมสร้างตำบลปกาสัยปลอดบุหรี่ ในขอบเขตดังนี้


1. อบต.ปกาสัย ผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในตำบลปกาสัย และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


2. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้ให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูล รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ฯ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนความร่วมมือและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พ.ศ.2560


3. รพ.สต.สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ตำบลปกาสัยอย่างต่อเนื่อง


4. โรงเรียน ประกาศนโยบายเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย กำกับดูแลและเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน มีกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง


5. ศาสนาสถาน ประกาศอย่างชัดเจนว่าปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดูและและเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง  


6. สื่อมวลชนท้องถิ่น ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงในพื้นที่จังหวัด ให้ร่วมรณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง


7. ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ และไม่แบ่งมวนขาย  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตำบลปกาสัย


กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการ…ภายใต้การทำงานร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายสุพมาศ พรมหมาศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย และผู้ผ่านการอบรมผู้นำนักประชาสัมพันธ์กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ