สานพลังอาชีวศึกษา ลดอุบัติเหตุทางถนน

อาชีวศึกษาลดอุบัติทางถนน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง อ.แกลง จ.ระยอง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย(ยท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่งใน จ.ระยอง แถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนนของนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยใน 1 ปีที่ผ่านมาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของนักศึกษาเป็นศูนย์ได้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1 กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความต้องการใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น บางพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุม รถจักรยานยนต์จึงเป็นตัวเลือกให้เด็ก และเยาวชน เดินทางไปเรียน หรือประกอบอาชีพ เพิ่มสูงขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=315112

Shares:
QR Code :
QR Code