สานพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน จัดเสวนา “มาตรฐานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน” มุ่งลดความสูญเสีย-ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย-เกิดระบบการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา-สสส. –ภาคีเครือข่าย สานพลังสร้างความปลอดภัยทางถนน จัดเสวนา “มาตรฐานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน” มุ่งลดความสูญเสีย-ยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย-เกิดระบบการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ


                   คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่าย จัดเสวนา เรื่อง มาตรฐานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน และมีพิธีมอบโล่ให้กับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร 6 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความทุ่มเทและเสียสละด้วยการนำผู้ป่วยเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนำส่งจนถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัย

                   โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ นายสุรชัย กล่าวว่า จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของไทย พบว่า ประชากรไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ยปีละ 20,000 คน คิดเป็นอัตราตาย 54.7 คนต่อแสนประชากร ทั้งนี้ยังไม่ได้นับรวมกับจำนวนผู้พิการ และไทยมีอัตราตายอันดับที่ 9 ของโลก

                   “ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน มรณบัตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และใบมรณบัตร พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตค่อยๆ ลดจำนวนลง แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก หลายภาคส่วนจึงต้องช่วยกันค้นหาแนวทางที่จะลดสถิติลงให้ได้แบบก้าวกระโดดมากขึ้น ซึ่งสัดส่วนผู้เสียชีวิตตามประเภทยานพาหนะ จะพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 85% เป็นผู้เปราะบางบนถนน (vulnerable road user: VRU) โดยจำแนกเป็น ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 74% คนเดินเท้า 8% และคนขี่จักรยาน 3% ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ โดยช่วงอายุระหว่าง 10 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด คิดเป็น 25.7% ในจำนวนนี้ เกือบทั้งหมด คือ 70.6% เป็นการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในกลุ่มรถจักรยานยนต์ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และเน้นย้ำถึงแนวทางการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน”นายสุรชัย กล่าว

                   นายสุรชัย กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการดำเนินคดีจากอุบัติเหตุทางถนน กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งผู้กระทำผิดจนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีครอบคลุม ครบทุกปัจจัย ทางด้าน บุคคล สภาพตัวรถ และ สภาพสิ่งแวดล้อม โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเสวนาครอบคลุมเป้าหมายใน 3 ด้าน 1.นำเสนอข้อพิจารณาสำคัญ กำหนดมาตรฐานการดำเนินคดี นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2. นำเสนอ ช่องว่าง สำคัญของปัญหาการดำเนินคดี ที่ไม่สามารถลงไปถึงรากปัญหา พร้อมแนวทางที่จะจัดการลดช่องว่างเพื่อให้การดำเนินคดี มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติ 3. เกิดแนวทาง และสร้างการรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนพื้นที่ นำผลจากการเสวนา ไปปฏิบัติ ยกระดับมาตรฐานการบังคับคดี รวมถึงเกิดระบบการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Shares:
QR Code :
QR Code