สานพลังสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                          สสส. หนุนสามเครือข่าย แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์

                          เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ลงนามการทำงานร่วมกับภาคีด้านความปลอดภัยทางถนนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนโดยมุ่งดำเนินการหนุนเสริมการทำงานของจังหวัดต่างๆ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในอำเภอเสี่ยงภัยทางถนนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 สอดคล้องกับข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มุ่งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าวมาตลอด

                          นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “สามเครือข่าย” ที่ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกันในวันนี้ว่า  อุบัติเหตุทางถนน (Road accident) เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งถือเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโดยรวม ทั้งนี้ ประชากรในช่วงอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์เฉลี่ยถึงวันละ590 คน เพื่อบรรเทาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 ของ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งลดการเสียชีวิตให้ลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่องจนเหลือ 12 คนต่อแสนประชากร ใน พ.ศ. 2570 รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์และในอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง จึงเห็นพ้องความร่วมมือร่วมกัน“สามเครือข่าย” สร้างความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน โดยหนุนเสริมจังหวัดเพื่อจัดการอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์

                          “เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งสามเครือข่ายจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการหนุนเสริมจังหวัด เพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์ในประเทศไทย ทาง ปภ. ยินดีจะสนับสนุนการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนและสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิชาการตามหลักการ Safe System approach และแนวทางในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 ขับเคลื่อนให้จังหวัดสามารถจัดการความปลอดภัยทางถนนพร้อมลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้กับอำเภอเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์ ร่วมกับทาง สอจร. และ ศวปถ. สำหรับใช้ในการวางแผน ออกแบบมาตรการ ขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับติดตามประเมินผล สำหรับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นายบุญธรรม กล่าว

                          นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. กล่าวว่า การทำงานร่วมของภาคีในพื้นที่ว่า ดำเนินการสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้รับผิดชอบทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะจากการขับขี่จักรยานยนต์ หนุนเสริมการทำงานแก้ไขความเสี่ยงในพื้นที่ ตามหลัก ๕ ส (สารสนเทศ สุดเสี่ยง สหสาขา ส่วนร่วม และสุดคุ้ม)  การประเมินเสริมพลังของจังหวัด และอำเภอ พร้อมกับการถอดบทเรียนหาเรื่องเด่น  สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ การก่อกระแส การให้รางวัล และการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย จากงานเด่นในพื้นที่ ส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนนนำไปสู่การลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570

                          นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  กล่าว่า จะเป็นฝ่ายพัฒนาต้นแบบ จัดทำ และสนับสนุนเครื่องมือและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมศักยภาพกลไกการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล การติดตามประเมินผล และการจัดการความเสี่ยงสำคัญ อาทิ ความเสี่ยงเรื่องรถจักรยานยนต์ ความเสี่ยงเรื่องดื่มแล้วขับ และความเสี่ยงเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด พัฒนาต้นแบบ จัดทำ และสนับสนุนให้เกิดกลไกหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้แก่ อนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายระดับจังหวัด และอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานด้านอื่น ๆ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนน

                          ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เน้นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งให้ได้ภายใน พ.ศ.2573 แผนทศวรรษที่ 2 แห่งความปลอดภัยทางถนนโลก ปี 2021-2030 และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ และแถลงนโยบายการหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยที่จัดขึ้น ตรงกับภารกิจของ สสส. มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ลงครึ่งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับทั้งสามเครือข่ายและภาคีด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ