สานพลังภาคีฯ ขับเคลื่อนต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง มุ่งเป้าพระสงฆ์-เยาวชนพุทธจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง มุ่งเป้าสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะในวัด-สถานศึกษา สู่ 15 ชุมชนนำร่องทั่วประเทศ

                    เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งพัฒนาสุขภาวะองค์กรพระสงฆ์ สานพลังภาคีเครือข่าย สำนักงานเขตสาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสา ขับเคลื่อนชุมชนโดยรอบให้มีสุขภาวะทั้งกาย ใจ ปัญญา สังคม พร้อมสนับสนุนให้วัดและโรงเรียนในพื้นที่เขตเมือง เป็นต้นแบบศูนย์พัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม ทั่วประเทศ ตั้งเป้า 15ชุมชน ภายในปี 2567
                    “สสส.ให้ความสำคัญกับการหนุนเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยบุคลากรสาธารณสุขและจิตอาสา ให้เกิดพื้นที่การทำงานด้านการให้คำปรึกษากับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. มุ่งเป้าพัฒนาชุดความรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา และพัฒนาพื้นที่วัดให้กลายเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและปัญญา และขับเคลื่อนพื้นที่การทํางานด้านการให้คําปรึกษากับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. และอีก 9 จังหวัดทั่วประเทศ นำร่องพื้นที่เขตสาทรก่อนขยายผลสู่พื้นที่เขตอื่น ๆ ในอนาคต” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

                    พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะสงฆ์มีการช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ และพัฒนาสู่การสานพลังกับภาคีเครือข่าย สสส. กรมอนามัย และจิตอาสา เพื่อต่อยอดองค์กรสุขภาวะพระสงฆ์ มีการฝึกอบรมด้านจิตวิทยา พัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตเมือง มุ่งเน้นให้พระสงฆ์ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ ทางจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับประชากรในพื้นที่เขตเมือง สร้างพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธในเขตเมืองให้เป็นรูปธรรม พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตสาทรให้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบ ทั้งวัดยานนาวา วัดบรมสถล (วัดดอน) และวัดสุทธิวราราม โดยการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มนักเรียน จิตอาสา เพื่อยกระดับสุขภาวะแก่ชุมชนและสังคม พัฒนาให้เกิดองค์กรสุขภาวะต้นแบบ พร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพบนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา โดยการวางรากฐานให้กับคณะสงฆ์และจิตอาสารุ่นใหม่ ได้สานต่อการส่งเสริมสุขภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม

                    ดร.สายชล ปัญญชิต รองผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่และเครือข่ายทางสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา และอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่วัดให้กลายเป็นสถานที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาสำหรับชุมชนเขตเมือง เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมระหว่าง วัดกับโรงเรียน หวังให้พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพุทธศาสนิกชนจะมีทักษะและความรู้ในการให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีจิตอาสา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่รับฟังปัญหา เสวนาพูดคุย ให้แง่คิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับพระพุทธศาสนาลง

                    “มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสนับสนุนระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา มุ่งให้พระสงฆ์มีความรู้ในการจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 250 รูป บุคลากรทางสาธารณและจิตอาสา 100 คน สามารถขยายผลการสร้าง เสริมสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาสู่กลไกของวัด หรือสถานศึกษาในพื้นที่ของตนเองได้ พัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อบรม คณะพระสงฆ์และจิตอาสา ตามแนวพระพุทธศาสนา ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อเกิดเครือข่ายสาธารณะร่วมดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน” ดร.สายชล กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ