สานพลังภาคีผู้สูงอายุ ดูแลสูงวัยที่เดิม ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยในบ้าน ลดความเหลื่อมล้ำในการรักษายามเจ็บป่วย

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส. สานพลังภาคีผู้สูงอายุ ดูแลสูงวัยที่เดิม ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ปรับสภาพแวดล้อม เอื้อต่อความเป็นอยู่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในการรักษายามเจ็บป่วย

                   เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 ที่ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ “Ageing-in-Place สูงวัยที่เดิม ความท้าทายที่ต้องเผชิญ” ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีจำนวนผู้สูงอายุ 28% ของประชากรประเทศ การสนับสนุนสูงวัยในที่เดิม คือทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความปลอดภัยในบ้าน สังคมร่วมดูแล ครอบครัวให้ความรัก ความผูกพัน มีระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิต

                   “การสร้างเสริมสุขภาพทั้งก่อน และหลังการเข้าสู่วัยสูงอายุจึงมีความสำคัญ การจะเป็นสูงอายุที่สุขภาพดี จำเป็นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้  ดังนั้นสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ป่วย แต่อาจเริ่มมีภาวะเสื่อมถอย สสส. จึงสานพลังภาคีเครือข่ายทำงานป้องกัน ความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุ ร่วมกับสมาคมหมออนามัย ในการดูแลแบบครบวงจรทั้งเรื่องการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ การดูแลโภชนาการ การมีฟันที่ดีจึงจะได้สารอาหารที่ครบถ้วน การดูแลรักษาการมองเห็น  รวมถึงโครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ไม่เพียงแต่การให้ดูแลตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสภาพบ้านก็ต้องเอื้อต่อการอยู่ที่บ้านของผู้สูงอายุด้วย แต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยหรือมีความพิการ การมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งจำเป็น อาทิ  ที่นอนลมไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงปรับระดับ เครื่องดูดเสมหะ ถ้ามีอุปกรณ์สำหรับการดูแลที่บ้านที่ดี แม้ว่าผู้สูงอายุอาจจะพิการแต่เมื่อฟื้นฟูสมรรถภาพได้ดี อาจเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยจากติดเตียงเป็นออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

                   นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า ระบบสุขภาพจึงต้องมีส่วนร่วม เข้าไปดูแลผู้ป่วย โดย สสส. ได้ร่วมกับหลายภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ผ่านกลไก 3 หมอ โดยเฉพาะ อสม. หมอคนที่ 1 ที่เป็นคนในชุมชน จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ในการใช้ชีวิตในบ้านที่เคยอยู่ ชุมชนที่คุ้นเคย อย่างปลอดภัย ป่วย รักษา และได้รับการดูแลที่บ้าน อย่างเหมาะสม โดยทีมใกล้บ้าน ใกล้ใจ นอกจากนี้ สสส. ยังส่งเสริมบริการสุขภาพที่เข้าถึงชุมชน ทำระบบสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิในเขตเมือง และท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และคนในชุมชน จัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพ ทั้งหมดนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการรักษายามเจ็บป่วย

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code