สานพลังนักวิจัยถอดบทเรียน 24 โครงการประชากรกลุ่มเฉพาะ ดึง ThaiHealth Academy ออกแบบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ-เครื่องมือ ทำวิจัยสู่นโยบายสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส.-สวรส. ระดมนักวิจัยถอดบทเรียน 24 โครงการประชากรกลุ่มเฉพาะ ดึง ThaiHealth Academy ออกแบบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ-เครื่องมือ ทำวิจัยสู่นโยบายสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติ

                   สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาระบบแนะแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เสริมพลัง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง หรือ โครงการ BEST

                   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า งานสร้างเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ คือ 1 ใน 15 แผนหลัก ของ สสส. ภายใต้การทำงาน สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งไม่ได้มีงานวิจัยเท่านั้น แต่คือการสร้างเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆ โดยใช้ยุทธศาสตร์ไตรพลัง พลังความรู้ สังคม นโยบาย งานวิชาการของ สสส. จำนวนมากถูกผลักดันเป็น วิจัยเชิงนโยบาย เช่น โครงการแจงนับคนไร้บ้าน ที่ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ปี 2558 คือกลไกงานวิจัยที่ทำให้คนไร้บ้านมีตัวตน เกิดมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง หน้าต่างโอกาสกำลังเกิดขึ้น ThaiHealth Academy ร่วมกับ สวรส. ถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และคนทำงานด้านประชากรกลุ่มเฉพาะ ยกระดับงานวิชาการ สร้างฐานให้นักวิจัยรุ่นต่อไป

                   ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า สวรส. มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่สร้างมาตรการหรือนวัตกรรมการแก้ปัญหาประชากรกลุ่มเฉพาะสามารถนำประสบการณ์มาถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเฉพาะ เพราะงานวิจัยหลาย ๆ โครงการ ถูกตั้งโจทย์จากผู้ประเมินภายนอก เรื่องการขยายผลต่อยอดการประชุมหารือวิเคราะห์องค์ความรู้การทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อเกิดแนวคิดใหม่ในการทำวิจัย และพัฒนาเชิงนวัตกรรม งานวิจัยที่ดีต้องร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้ข้อมูล แต่ต้องเป็นผู้ร่วมพัฒนา เป้าหมายของโครงการนี้ จะทำให้เกิดนักวิจัยที่เก่งขึ้น สร้างเครื่องมือให้นักวิจัยนำความรู้ ประสบการณ์ ขยายสู่วงกว้าง ไม่ได้จำกัดแค่นักวิจัย แต่รวมถึงคนทำงาน ด้านประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้มีเครื่องมือใหม่ ๆ เกิดความรู้ สร้างกลยุทธ์ แก้ปัญหาครบวงจร

                   ศ.ดร.นพ นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ ThaiHealth Academy สสส. กล่าวว่า การร่วมมือกับ สวรส. ครั้งนี้ เพื่อนำโครงการวิจัยประเด็นประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวรส. และ สสส. รวม 24 โครงการวิจัย นำมาถอดบทเรียน มุมมอง แนวคิด ทฤษฎี วิธีการทำวิจัย การทำงาน สู่การออกแบบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย คนทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย 2 หลักสูตรเตรียมตัวนักวิจัยและคนทำงาน ในเชิงฐานความคิด เปิดอบรม 2 รอบ มีผู้เข้าร่วม 260 คน นอกจากนี้ ThaiHealth Academy วางแผนเปิดหลักสูตรแบบ E-Learning

                   สามารถเรียนและทบทวนหลักสูตรออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่ http://www.thaihealthacademy.com โดยมุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้ จะเป็นเครื่องมือให้นักวิจัย และคนทำงานเสริม สานพลังนำไปสู่การแก้ปัญหา สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ

Shares:
QR Code :
QR Code