สานพลังจัดงานเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 ชู แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน ยกระดับเป็นต้นแบบสนามวิ่งปลอดภัยระดับสากล

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

 

                     สสส. สานพลัง ภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ครั้งที่ 10 ชู แนวคิด Ready to move on ดึง นักวิ่งกว่า 1,000 คน ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน ยกระดับเป็นต้นแบบสนามวิ่งปลอดภัยระดับสากล

                     เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2566 ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด Ready to Move On ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เป็นการสานพลังของ สสส. ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) ร่วมจัดงานวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ พร้อมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่ง มุ่งเป้าฟื้นฟูกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมทางกายเพียงพอลดลงอย่างมาก

                     ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5% ในปี 2563 มีพฤติกรรมเนือยนิ่งถึง 14.32 ชั่วโมง/วัน จากการสำรวจออนไลน์ ถึงการเริ่มต้นตั้งเป้าหมายของตนเองปี 2566 ในการก้าวสู่การมีสุขภาพดี Ready to Move On มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 500 คน พบว่า อันดับ 1 มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น 37% อันดับ 2 ลดน้ำหนัก/ควบคุมน้ำหนัก 27% อันดับ 3 ทำจิตใจให้แจ่มใส ร่าเริง 19% และปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆ อีก 17% สะท้อนแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

                     สสส. เร่งสานพลังภาคีมุ่งฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชัน Wind Training ช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อม ผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งเสริมการใช้ “พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน” เพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน

                     “Thai Health Day Run เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวนักวิ่ง ยกระดับเป็นหนึ่งในสนามต้นแบบการจัดงานวิ่งที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักการสากล ทั้งการออกแบบเส้นทาง หน่วยแพทย์ รถพยาบาล รวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทาง นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของไทยในอนาคต” ดร.สุปรีดา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code