สานพลังจัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ

สื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย จัดงานประกาศความร่วมมือเพื่อร่วมกำหนดวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ สำหรับประเทศไทย (Thailand Safer Internet Day) พร้อมแสดงพลังภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยในประชากรทุกกลุ่ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=327542

Shares:
QR Code :
QR Code