สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพโดย สสส.


สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข thaihealth


"สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข" สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 และเขต 12 (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชน (พอช.) ร่วมจัดงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดกำจัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายภาคีสุขภาวะ มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลังข้ามประเด็นและข้ามพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,000 คน โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม


จากนั้นจึงเป็นการสานเสวนา "พลังก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อออกแบบภาคใต้แห่งความสุขที่ยั่งยืน" วิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รศ.ดร.ณฐพล จิตรนิรัตน์ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ รวมทั้งผู้แทนภาคประชาชน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพและประเด็นชุมชนน่าอยู่ ตำบลจัดการตนเอง และจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ ดำเนินกระบวนการโดย นางสาวนาตยา แวววีรคุปต์ สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ซึ่งการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อความสุขนั้นเครือข่ายควรมีความเชื่อมั่นต่อกันและกันโดยใช้กลไกที่มีในพื้นที่ เช่น กองทุนท้องถิ่น พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนสร้างพลังงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือขยะ

Shares:
QR Code :
QR Code