สานพลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลุยสร้างสุขภาพพนักงาน SMEs มุ่งให้คนทำงานมีความสุขในทุกมิติ ด้วยโมเดล Happy Workplace

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                      สสส. สานพลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลุยสร้างสุขภาพพนักงาน SMEs ใน 34 จังหวัด โมเดล Happy Workplace เพิ่มความสุขทุกมิติ 64% มูลค่าผลตอบแทน 64 ล้านบาท ช่วยเลิกเหล้า-บุหรี่ ลดค่าใช้จ่ายกว่า 8 ล้านบาท เชื่อมแนวคิด Happy Money ออมเงินทะลุ 21 ล้านบาท

                      เมื่อวันที่  21 ธ.ค. 2565 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งให้คนทำงานมีความสุข ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการ SMEs ที่มีถึง 3 ล้านแห่ง จึงได้สานพลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

 

                      ซึ่งในระยะที่ 3 มีสถานประกอบการเข้าร่วม 80 แห่งใน 34 จังหวัด พนักงานรวม 12,425 คน ผลค่าความสุข จากนวัตกรรม HAPPINOMETER ใน 8 มิติ พบก่อนดำเนินงานค่าความสุขอยู่ที่ 59.15% หลังจากการดำเนินส่งเสริมสุขภาวะองค์กรมีค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 64.37% ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาวะ 1 ในนั้นคือการจัดการความเครียดจากปัญหาการเงินส่วนตัว วางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในวัยเกษียณ ทั้งนี้ มีสถานประกอบการได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับเพชร 3 รางวัล ระดับแพลทินัม 12 รางวัล ระดับทอง  20 รางวัล

 

                      นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการ SHAP หัวใจสำคัญคือ คนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ และผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่ง SMEs ของไทยคิดเป็น 99.57% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และมีจำนวนการจ้างแรงงานกว่า 17 ล้านคน เป็นกำลังสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ผลการดำเนินงานช่วยให้เกิดผลลัพธ์และผลตอบแทน ด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการทำงาน ผลิตภาพที่เพิ่มมีมูลค่ากว่า 64 ล้านบาท

 

                      นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ดำเนินโครงการ SHAP กล่าวว่า โครงการ SHAP เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ส.ค. 2563 ถึง ก.ค. 2565 พบว่า กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามีพนักงานเข้าร่วม 4,317 คน ลดค่าใช้จ่ายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเงิน 8.55 ล้านบาท เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 107 คน เลิกสูบบุหรี่ 53 คน ดูแลสุขภาพมีค่า BMI ที่ดีขึ้น 1,448 คน ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร 9,384 ตารางเมตร สามารถปลูกผักได้ 8,668 กิโลกรัม ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ เช่น Happy Work life ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างสวัสดิการต่างๆ รวมมูลค่า 10,823,643 บาท กิจกรรม Happy money ส่งเสริมการออม พนักงานสามารถออมเงินเป็นจำนวน 21.2 ล้านบาท

Shares:
QR Code :
QR Code