สานต่อ “โครงการเด็กไทยแก้มใส”

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา


สานต่อ


สสส.น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สานต่อ "โครงการเด็กไทยแก้มใส" ต่อเนื่องช่วงที่ 2 หวังให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดี แข็งแรง เติบโตสมวัย เฉลียวฉลาดได้กินอาหารมีประโยชน์ ปลอดภัย เน้นกินผักผลไม้เพิ่มขึ้น คาดสิ้นปี 2560 จะมีศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 250 แห่งกระจายทั่วประเทศ


หลังกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับองค์กรภาคี ต่างๆ น้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในระยะยาว จัดทำ "เด็กไทยแก้มใส" ขึ้นมานั้น


ทั้งนี้หลังจากการดำเนินงานในช่วงปีที่ 1 (พ.ศ.2557-2558) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ล่าสุด สสส.โดยสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ก็ได้จับมือกับสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.) สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายขอสานต่อโครงการในช่วงที่ 2 (พ.ศ.2558-2560) พร้อมตั้งเป้าให้โรงเรียนในโครงการจาก 544 โรงเรียนได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสของชุมชน 250 แห่งที่สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการน้อมนำพระราชดำริและโปรแกรม Thai School Lunch ไปใช้


รวมไปถึงการเฝ้าระวังภาวะเรื่องโภชนาการและการลงมือทำงานเชิงรุกอย่างจริงจังไปยังโรงเรียนใกล้เคียงมากขึ้น เพื่อขยายผลออกไปทั่วประเทศ สำหรับรุ่นที่ 1 สมัครใจมาแล้วจำนวน 122 โรงเรียน จากภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคอีสาน 44 แห่ง ภาคกลาง 23 แห่ง และภาคใต้ 25 แห่ง ครอบคลุมขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ทั้งสังกัดสพฐ. อปท.และกทม. และจะเปิดรับรุ่น 2 ในเร็วๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.dekthaikamsai.com

Shares:
QR Code :
QR Code