สานต่อเด็กไทย – สูงวัย ‘ไร้ฟันผุ’

/data/content/25548/cms/e_acelotuz2479.jpg

แฟ้มภาพ


          กรมอนามัยสานต่อโครงการสุขภาพช่องปาก


          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับช่วงโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ และโครงการพัฒนาสื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุด้วยตนเอง และโดยผู้ดูแล แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงวัย


          มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับกรมอนามัย ได้เริ่มดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ เป็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียนที่ เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคในพื้นที่ทรงงานและนอกพื้นที่ ทรงงาน เพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง สาธารณสุขนำไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานรวมทั้ง เพื่อให้บริการทันตสาธารณสุขแก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และ 2.โครงการจัดทำหนังสือ คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในรูปแบบ ภาพการ์ตูน ประกอบคำบรรยายสั้นๆ ที่ผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลสามารถศึกษาได้เองจากภาพ เบื้องต้นสำหรับ โครงการเด็กไทยไร้ฟันผุซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code