สังคมไทยเรียนรู้โควิด-19 หันใช้ชีวิตวิถีใหม่

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์


สังคมไทยเรียนรู้โควิด-19 หันใช้ชีวิตวิถีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผลสำรวจสถานการณ์ของโควิด-19 พบประชาชน เรียนรู้ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New normal คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ใส่ใจในความปลอดภัยสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่น


ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 385 คน ในหัวข้อ “COVID-19 กับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal)” ซึ่งผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 70.4% มีอายุ 21-30 ปี 44.1% ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานของรัฐ 36.5% และนักเรียน นักศึกษา 37.1% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,001 บาท 40.2%


จากการสำรวจจากกลุ่มคนดังกล่าวพบว่า รูปแบบวิถีชีวิตใหม่จะต้องใส่แมสก่อนออกจากบ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.9 รองลงมาคือการคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม รวมถึงมีการพกแอลกอฮอล์ส่วนตัว และใช้โซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารแทนการพบปะพูดคุย ตามลำดับ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่า


ผลของโรคระบาดนี้ทำให้ประชาชนมีแนวคิดแบบใหม่ และมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น ใส่ใจในความปลอดภัย สุขภาพ ต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น


ในส่วนมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมากที่สุด คือ มาตรการผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การซื้อสินค้า บริการ ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องการให้ทางภาครัฐ มีการตรวจสอบคัดกรองการใช้บริการในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และในจุดต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเลี่ยงการกลับมาระบาดซ้ำอีกครั้งของโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ