สอน CPR ฝึกทักษะช่วยชีวิตฉุกเฉิน

                    ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์

แฟ้มภาพ

                    ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หรือ หยุดหายใจเฉียบพลัน เกิดได้จากโรคประจำตัว รวมทั้งอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ มีโอกาสรอดชีวิตสูง ทาง สำนักอนามัย กทม. จึงจัดโครงการฝึกทักษะ CPR ช่วยชีวิตผู้ป่วยในชุมชน

                    ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของคนส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หลอดเลือด หัวใจ ความดันโลหิตสูง และอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ บางครั้งเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ในบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหันหรือหยุดหายใจเฉียบพลัน ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบมีผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วกว่า 54,000 คน หรือเฉลี่ย 6 คนต่อ 1 ชั่วโมง และหากปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที

                    แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะช่วยปั้มหัวใจให้ฟื้นคืนชีพกลับมา แต่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรายนั้นจะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้น การได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้

                    นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิต ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน หรือภาวะการหยุดหายใจเฉียบพลันได้ ทั้งเกิดได้จากโรคประจำตัว รวมทั้งอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ทั้งในวัยหนุ่มสาว คนทำงานและผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี จึงเป็นสิ่งสำคัญให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตสูง ทางกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงเล็งเห็นความสำคัญจัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

                    นอกจากนี้ ยังจัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในกลุ่มพระสงฆ์ด้วย เพื่อให้มีความรู้ ทักษะการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ชิดได้อย่างปลอดภัย ก่อนถึงโรงพยาบาล อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งทั้ง 2 โครงการดำเนินการตามปีงบประมาณ 62-64 ซึ่งในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จะเป็นอาสาสมัครจากชุมชนต่าง ๆ และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) ให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ และทักษะดูแลตนเองผ่านชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสส.

                    ส่วนโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในกลุ่มพระสงฆ์ ได้ดำเนินโครงการตามรูปแบบ “บวร – บ้าน วัด โรงเรียน” เป็นการให้ความรู้กับพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์ ปี 61 เรื่องฐานข้อมูลพระสงฆ์ การตรวจคัดกรองสุขภาพการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก วัดส่งเสริมสุขภาพ – วัดรอบรู้สุขภาพ – วัดประชารัฐสร้างสุขการถวายความรู้สุขภาพเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่ดำเนินโครงการจัดอบรมมาจนถึงปัจจุบันถือว่าประสบผลสำเร็จ ประชาชนให้ความร่วมมือ มีผลตอบรับ และความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยทางศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้จัดอบรมให้กับ 15 ชุมชนนำร่อง ส่วนกองสร้างเสริมสุขภาพ เตรียมจัดอบรม อสส. จำนวน 600 คน ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้

                    โดยในอนาคตอาจมีการจัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่ อสส. เพิ่มเติม และบุคลากรของกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีความเข้าใจ เข้าถึง มีความรู้เกี่ยวกับการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดอบรมการปฐมพยาบาล ช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance CPR) เพื่อนำไปขยายผลดำเนินงานในชุมชนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ