สอนเด็กๆ อย่างไรให้เท่าทันสื่อ

ที่มา : หนังสือรู้เท่าทันสื่อ โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 


สอนเด็กๆ อย่างไรให้เท่าทันสื่อ thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหาร ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญต่อการรับสื่อของเด็กและฝึกวิธีคิดให้เด็กรู้เท่าทันสื่อสื่อ


1.ฝึกวินัยการสังเกตและตั้งคำถามกับสื่อ


เราควรสนับสนุนให้เด็ก “เอ๊ะ” ก่อน แล้วค่อย “อ๋อ” ให้เกิดความสงสัยในสื่อแล้วคิดวิเคราะห์หาคำตอบก่อนจะเชื่อและคล้อยตาม เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกการใช้สติให้ระแวดระวังและเท่าทันต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต


2.วิเคราะห์สื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


เด็กแต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมและเรียนรู้มาเป็นสำคัญ เพื่อผลการวิเคราะห์ที่หลากหลายรอบด้านจึงควรส่งเสริมให้เด็กฝึกฝนในเรื่องของการ “ฟัง” ให้ดีด้วย


3.‘เห็นด้วย’ หรือ ‘ไม่เห็นด้วย’ ให้ใช้เหตุผล3


ทุกขั้นตอนของการอธิบาย แลกเปลี่ยนนำเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆควรเป็นไปด้วยเหตุและผล จะส่งเสริมให้เกิดวุฒิภาวะขึ้นในตัวเด็ก


4.ประเมินเจตนาและคุณค่าของสื่อ


ที่สุดแล้วเด็กควรรู้ว่า สื่อนั้นมีเจตนาอะไร ต้องการอะไร และคาดหวังให้เราเกิดพฤติกรรมอย่างไร รวมถึงคุณค่าของสื่อว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเด็กสามารถอ่านเจตนาและประเมินค่าสื่อได้ แปลว่าเด็กมีแนวโน้มเท่าทันสื่อ


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code