สสส.เล็งพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสุรา

สสส.เล็งพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยสุรา

 

            ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า จากผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติในปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิตพบว่า มีจำนวนประชากรวัย 15-59 ปี จำนวนถึง 5.2 ล้านคน ที่เข้าข่ายผิดปกติทางพฤติกรรมการดื่มสุราตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ในจำนวนนี้มีประมาณ 2 ล้านคน มีภาวะดื่มสุราแบบอันตราย และ 3 ล้านคนมีภาวะติดสุรา นอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมการดื่มสุราร่วมกับโรคจิตเวช ประมาณ 4 แสนคน ขณะที่จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อแก้ไขจากปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2551 มีเพียง 60,000 คน หรือคิดเป็น 1.5% ของจำนวนผู้ที่เข้าข่ายผิดปกติทางพฤติกรรมการดื่มสุรา แสดงให้เห็นถึงช่องว่างการเข้ารับบริการในระบบสุขภาพที่ยังมีอยู่มาก

 

            ในการจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบและวิธีการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาการบริโภคสุราและบำบัดรักษาผู้ติดสุรา ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1.การจัดการองค์ความรู้และการวิจัยด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา 2.การพัฒนากลไกสนับสนุนการบูรณาการรูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ทั้งระบบสุขภาพผ่านสถานพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข ระบบบำบัดฟื้นฟูทางเลือกของชุมชน ระบบยุติธรรม ระบบสถานประกอบการ และระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และ 3.การพัฒนาเชิงนโยบายผ่านกลไกเชิงระบบและการเผยแพร่

 

         

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

update : 19-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code