สสส.เปิดตัวนวัตกรรมนิทานไทยต้านภัยบุหรี่ เหล้า

 

พบสื่อการเรียนการสอนโทษของบุหรี่-เหล้าในวัยประถม-มัธยม ไม่อาจรั้งพฤติกรรมเสพ-ดื่มนักวิชาการเสนอ ควรบ่มเพาะตั้งแต่ปฐมวัยด้วยแนวทางสร้างสรรค์ผ่านจิตไร้สำนึก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน อาทิ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เครือข่ายสำนักพิมพ์ โครงการการสร้างสรรค์สื่อหนังสือเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ และกรุงเทพเมืองหนังสือโลก ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ชุดหนังสือ “พลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง” ขึ้น เพื่อสร้างเสริมให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยปฏิเสธบุหรี่-เหล้าในวัยเติบโต

ในวันงานดังกล่าว ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักพิมพ์ผู้สร้างสรรค์หนังสือนวัตกรรมจำนวน 7 เรื่อง จาก 5 สำนักพิมพ์ ทั้งนี้ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ได้กล่าวชื่นชมต่อนวัตกรรมหนังสือชุดพลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง ที่คณะทำงานและองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันศึกษาวิจัยจนนำผลมาสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงได้ทดลองใช้สื่อก่อนจะมีการพัฒนาและปรับปรุงมาเป็นหนังสือชุดนี้

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย” ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้สะท้อนสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันว่า “น้ำเมาฆ่าคนไทยปีละกว่า 26,000 คน ทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ปีละกว่า 250,000 คน ที่แนวโน้มมีอายุต่ำลงเรื่อย ๆ สมองเสื่อมลง เท่ากับทำลายอนาคตชาตินั่นเอง นอกจากนั้นยังก่อความรุนแรงในครอบครัว 3-4 เท่า และยังสร้างปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน เช่น ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ติดเอดส์ ติดคุกเพราะก่ออาชญากรรมด้วยความขาดสติจากน้ำเมา”

ขณะเดียวกัน ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า “การสำรวจในปี พ.ศ.2552 พบว่า มีคนไทยที่จนที่สุดหนึ่งล้านคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  2,094  บาทต่อคน แต่กลับจ่ายค่าซื้อบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานเดือนละ 450  บาทต่อคน  การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของสี่กลุ่มโรคเรื้อรัง คือ โรคมะเร็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคปอดเรื้อรัง และโรคเบาหวาน  ซึ่งทั้งสี่โรคนี้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยที่ส่งผลทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

ด้าน รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ประธานโครงการสร้างสรรค์สื่อหนังสือเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อป้องกันพฤติกรรมการเสพบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กปฐมวัยว่า “ศักยภาพพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ คือ การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนในวัยเริ่มต้นของชีวิตข้อมูลทุกอย่างที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ทุกขณะที่หายใจบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องจนออกมามีชีวิตนอกตัวของแม่ เด็กเล็กรับรู้เรื่องทุกอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อรู้วิธีการดำรงชีวิตของตัวเอง เด็กรับรู้ทุกอย่างให้ความสำคัญเอาใจใส่ จดจำทั้งในจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกที่มีความทรงจำ และมีอิทธิพลมากกว่า ดังนั้นฐานความรู้ในจิตใต้สำนึกจึงเป็นหลักที่ใช้ในการตัดสินใจ คิด พูด ทำในชีวิตของเด็กถึงร้อยละ 97 ของการทำทุกอย่างในชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น”

ส่วน ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ตามทฤษฏีจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่า ถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังไม่ว่าเรื่องใดผ่านประสาทสัมผัสย่อมเป็นความทรงจำที่ยาวนาน ชุดหนังสือพลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง ถือเป็นนวัตกรรมหนังสือนิทานที่น่าสนใจที่จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องบุหรี่-เหล้าให้เด็กได้ จึงเห็นด้วยที่ชุดหนังสือนี้จะเป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล ซึ่งถ้าคุณครูได้รู้จัก เข้าใจ และได้อ่านชุดนิทานนี้ คุณครูสามารถใช้ประโยชน์ ช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ได้ ดังนั้นทางโครงการฯ ควรหาแนวทางที่จะทำให้โรงเรียนได้เห็นคุณค่านิทานชุดนี้ให้มากที่สุด”

สำหรับนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งจำเป็นมากที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยของการสร้างฐานพฤติกรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้ และทักษะชีวิต คือการสร้างสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสม พ่อแม่คือ ผู้ที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ที่จะต้องเข้าใจ และสรรหาสื่อที่มีศักยภาพสูงสุดมามอบให้กับลูก ๆ หนังสือภาพ-นิทานภาพสามารถตอบโจทย์ที่ว่านี้ ยิ่งเป็นหนังสือภาพที่ปกป้อง สร้างทักษะชีวิตให้กับลูก ผนวกกับความรัก การดูแลเอาใจใส่ เชื่อได้ว่าจะช่วยนำพาให้เด็ก ๆ ของสังคมอนาคตแกร่งมากพอที่จะแยกแยะ ปฏิเสธ และเลือกรับสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างภูมิชีวิต”

ผู้สนใจชุดหนังสือดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.happyreading.in.th โทร 02-424-4616

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code