สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

จากพลเมืองเด็ก แผ่นดินไท และโฆษณาเกษตรประณีต

 

 

สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น              เป็นที่น่ายินดีกับ 3 รางวัลดีเด่น ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้รับจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นที่จัดมอบโดยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่มีมา พ.ศ. 2522 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เพียงหวังเป็นรางวัลเพื่อให้กำลังใจสื่อดี สื่อที่สร้างสรรค์ สื่อที่สะอาด และเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับการทำหน้าที่สื่ออย่างดี ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 

              รางวัลนี้มีการรับมอบกันทุกปี ซึ่งมีการแบ่งรูปแบบรางวัลออกเป็น 14 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทบทเพลงสร้างสรรค์  2 รางวัล  ประเภทรายการโทรทัศน์ 7 รางวัล ประเภทภาพยนตร์โฆษณา  3 รางวัลและประเภทภาพยนตร์ไทย  2 รางวัล ซึ่ง 3 รางวัลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้รับคือ รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการแผ่นดินไท และรายการพลเมืองเด็ก ส่วนอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทรายการโฆษณา ได้แก่ภาพยนตร์โฆษณาชุด เกษตรประณีต

 

              นายอนุชา  ไชยเดช รองผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินว่าต้องเป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระเน้นเรื่องการ ส่งเสริมคุณค่าชีวิต ศักดิ์ศรีมนุษย์ และสายสัมพันธ์ในครอบครัว  เป็นประโยชน์แก่สังคม ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และสังคม โดยเริ่มด้วยกระบวนการคัดสรร รวบรวมเอาผลงานที่ออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2007 ถึงเดือนตุลาคม 2008 และจัดทำแบบสอบถามจำนวน 10,000 ฉบับ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาและรางวัลที่ สสส. ได้รับนั้นทางผู้ตัดสินเห็นถึงความเหมาะสม จึงมอบทั้ง 3 รางวัลดังกล่าวให้กับทาง สสส.

 

สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น              นางสาวสุพัฒนุช  สอนดำริห์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เล่าว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุด เกษตรประณีต หนึ่งใน 8 ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ชุด สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีพอเพียง ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื้อหาของหนังโฆษณาต้องการเน้นถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการเผยแพร่ รณรงค์ไปสู่ประชาชนที่เป็นเกษตรกรตัวจริง นำสังคมไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนด้วยวิถีที่พอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

               ส่วนรายการพลเมืองเด็ก รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ เป็นรายการประเภท สารคดี เรียลลิตี้ แนวผจญภัยในโลกกว้าง นำเด็กๆ ไปเปิดประสบการณ์สร้างเสริมทักษะการใช้ชีวิต เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ และสอดแทรกเรื่องราวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี ให้กับเด็กไปในตัวผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าว

 

              ซึ่งนางสาวอุมาพร ตันติยากร ผู้ผลิตรายการพลเมืองเด็ก เล่าว่า กว่าจะได้มาเป็นรายการพลเมืองเด็กในแต่ละตอน ทุกฝ่ายต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจในพฤติกรรมของเด็กๆ และนำวิธีการไปปรับใช้ เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่งในแบบของตัวเอง เป็นคนดีของสังคม และมีความสุขอย่างพอเพียง

 

               อนาคตตั้งใจว่าจะขยายกลุ่มเป้าหมายจากเด็กเล็กไปเป็นกลุ่มเด็กที่โตขึ้น เพื่อขยายการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และเยาวชน ส่วนรูปแบบในการนำเสนออาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของเกม เพื่อเสริมสร้างให้เด็กๆได้มีทักษะการเรียนรู้มากขึ้นผู้ผลิตรายการพลเมืองเด็ก กล่าว

 

              ด้านนายประสาน อิงคนันท์  ผู้ผลิตรายการแผ่นดินไท อีกหนึ่งรายการที่ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติ ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วจากหลายๆ ฝ่าย ดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าของรายการ แต่ที่ขาดไม่ได้คือ สสส. เพราะการตั้งโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ทางทีวีบูรพา ผลิตรายการดีๆ เพื่อให้คนไทยนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และอยู่ได้อย่างเป็นสุขตามวิถีที่พอเพียง

 

สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น              ทั้ง 3 รางวัลที่ สสส. ได้รับในครั้งนี้ จะไม่เป็น 3 รางวัลสุดท้ายแต่จะเป็นรางวัลกำลังใจให้คนทำงานได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สังคมมีสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

 

              ที่ผ่านมา ผลงานที่ สสส. ได้รับมาแล้วนั้นมีหลายรางวัลด้วยกัน อาทิ รางวัล adman award ประจำปี 2008 ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดเกษตรประณีต ได้รับรางวัลทั้ง special awards : best of tv , special awards : advertiser of the year และ gold awards ประเภท tv commercial  ซึ่งเป็นโฆษณาที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น  ส่วนในปี 2552 ทาง สสส. จะเน้นเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงเพื่อถวายแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรณรงค์ให้ 1 เสียงช่วยหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง  นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง ให้เหล้าเท่ากับแช่ง และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับความรุนแรง…

 

              สื่อดีดี สื่อสร้างสรรค์ สื่อสะอาด ที่สร้างสังคมชิ้นต่อไป ของ สสส. จะเป็นอะไร? จะออกมารูปแบบไหน? จะสร้างสรรค์สังคมอย่างไร?  ต้องจับตามองกันต่อไป!!!…

 

 

 

 สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

 

สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น    สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

 

สสส. เจ๋ง!! คว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : พิจิตรา โล้วิชากรติกุล ,วีรญาน์ จันทร์นวล

                team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 24-11-51

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code