สสส.อุ้มสุขภาวะจิตหมอ-พยาบาล

หวังสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขภาวะทางจิตปัญญา

 

สสส.อุ้มสุขภาวะจิตหมอ-พยาบาล          นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า จากกระแสโลกาภิวัฒน์และทุนนิยมที่เข้ามามีอิทธิพลครอบงำความคิด จนส่งผลให้สังคมไทยยึดติดอยู่กับความสุขในกระแสการบริโภคนิยมเพียงอย่างเดียว

 

            สสส.จึงจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า: วิถีแห่งการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของคนโรงพยาบาล” เพื่อหาแนวทางการสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขภาวะทางจิตปัญญาและเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้จักวิธีให้บริการผู้ป่วยอย่างมีความสุข รู้จักที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานให้มีความสุขภาวะทางจิตปัญญา ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจและอยู่ร่วมกับโรคต่างๆ ที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข

 

          ทั้งนี้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางจิตปัญญา มาจากการบูรณาการความรู้ของบุคลากรจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จะถูกนำไปขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิต ปรับวิธีคิด และเรียนรู้ ที่จะมีความสุขในสังคมปัจจุบันด้วยปัญญาเกิดการต่อยอดไปสู่องค์กรอื่นในสังคมทำให้สังคมไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสมดุล

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 13-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code