สสส.หนุน 25 ม. ปั้นบัณฑิตหลักสูตรใหม่

เน้นพัฒนาทั้งองค์ความรู้ กาย ใจ และปัญญา

 

 

สสส.หนุน 25 ม. ปั้นบัณฑิตหลักสูตรใหม่         สสส.ผนึกกำลัง 25 มหาวิทยาลัย เน้นปั้นบัณฑิตให้เป็นพ่อพิมพ์-แม่พิมพ์ ที่มีความสมดุลระหว่างศาสตร์ของวิชาชีพกับชีวิตและจิตใจ

 

          (3 ก.พ.52) ที่โรงแรมใบหยก 2 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 25 สถาบัน จัดงาน ลงนามความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อเตรียมปรับระบบการเรียนการสอน เน้นให้บัณฑิตเป็นคนที่มีความสามารถ มีบุคลิกลักษณะทั้งทางกายและใจที่ดี

 

สสส.หนุน 25 ม. ปั้นบัณฑิตหลักสูตรใหม่         โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีหัวใจ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข และมีความรักต่อตนเองและผู้เรียน สามารถปรับพฤติกรรมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของตนเองและผู้อื่นด้วย

 

        

สสส.หนุน 25 ม. ปั้นบัณฑิตหลักสูตรใหม่          ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มีหน้าที่ผลิตครูและนักการศึกษา เพื่อให้ออกไปรับใช้สังคม ขณะที่ครูและนักการศึกษาก็มีหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจึงต้องมีความสมดุลทั้งชีวิตและจิตใจ คือ ต้องให้บัณฑิตมีความรู้วิชาการ สามารถสร้างทักษะชีวิต ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งกาย ใจ ปัญญา และความเป็นมนุษย์ และจึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อจัดชุดโครงการนี้ขึ้นมา

 

        

          รศ.นันทนา ลามาตย์ ผู้จัดการโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งในอนาคตจะมีการกำหนดหลักสูตรใหม่ ตามแนวคิดการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 วิชา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

สสส.หนุน 25 ม. ปั้นบัณฑิตหลักสูตรใหม่            ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ม.ทักษิณ สงขลา ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ มรภ.กำแพงเพชร มรภ.กาญจนบุรี มรภ.ชัยภูมิ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.ลำปาง มรภ.สงขลา มรภ.สวนดุสิตมรภ.ภูเก็ต มรภ.สวนสุนันทา มรภ.อุตรดิตถ์ และมรภ.อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 25 สถาบัน

 

 

 

 

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ   team content    www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 23-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code