‘สสส.’ หนุนโรงเรียนปลูกผักให้เด็กบริโภค

"สสส." หนุน "โรงเรียนบ้านห้วยไร่" ปลูกผักให้เด็กบริโภคปลูกเอง-กินเอง เพื่อสุขภาพดี ทั้งยังขายให้กับกลุ่มแม่ครัวที่ทำอาหารกลางวันในโรงเรียน มีเงินหมุนเวียนอยู่ในโรงเรียนด้วย


'สสส.' หนุนโรงเรียนปลูกผักให้เด็กบริโภค thaihealth 


ปัจจุบันไทยกำลังเผชิญปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และภาวะขาดสารอาหารในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในวัยเด็ก จนทำให้เกิดภาวะผอมและเตี้ยของเด็กไทย ทั้งยังทำให้ภาวะไอคิวของเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยเพียง 98.59 แม้ว่าจะจัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนข้างไปทางต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากล ซึ่งควรจะมีไอคิวอยู่ที่ 100 ด้วยเหตุนี้ "โรงเรียนบ้านห้วยไร่" ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียน และการเชื่อมโยงแนวคิดการบริโภคผักปลอดสารพิษสู่ชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนลดการบริโภคน้ำหวานลงและเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของนักเรียนต่อไป


'สสส.' หนุนโรงเรียนปลูกผักให้เด็กบริโภค thaihealth'สสส.' หนุนโรงเรียนปลูกผักให้เด็กบริโภค thaihealth


นายสุรศักดิ์ ราชสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) กล่าวว่า ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาด้านการโภชนาการที่ไม่ถูกต้องในเด็กนักเรียน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เข้ามาส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรียน หลังจากที่ได้รับงบฯมาแล้ว ก็ได้เดินทางไปดูงานทั้ง จ.อุตรดิตถ์และจ.เชียงใหม่ เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานที่ ที่ทางโรงเรียนมีเพื่อทำการปลูกผัก ตาม “โครงการบริโภคผักผลไม้ เพื่อสุขภาพในโรงเรียน” โดยดึงชุมชนเข้ามาร่วมกับโครงการด้วย ซึ่งก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะนอกจากเรามีผักหลากหลายชนิดในโรงเรียนแล้ว เด็ก ๆ ยังมีเวลาเรียนเพื่อเป็นความรู้ติดตัวในการดูแลแปลงผักอย่างถูกต้อง ซึ่งการร่วมทำแปลงผักนี้ได้นำกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้ามาร่วมกลุ่ม ซึ่งทางโรงเรียนพยายามใช้งบประมาณ มาพัฒนาให้ได้คุณค่ามากที่สุด


ด้านนางดวงกมล สมสมัย ครูผู้เป็นหัวหน้างานรับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ก่อนเริ่มโครงการเราได้ออกสำรวจชุมชน ประชุมหมู่บ้าน และสังเกตพบว่า พฤติกรรมเด็กในโรงเรียนไม่นิยมบริโภคผัก จึงได้เริ่มโครงการปลูกผักในโรงเรียน โดยปลูกตั้งผักท้องถิ่นหลายชนิด รวมถึงโรงเพาะเห็ด แล้วยังปลูกผักไฮโดรโพนิกอีกด้วย แต่การปลูกผักชนิดนี้ เราได้ดัดแปลงจากแปลงผักที่เป็นรางน้ำ มาเป็นท่อแอสร่อนและกระบอกไม้ไผ่ ที่หาได้จากรอบโรงเรียน และก็ได้ผลไม่แพ้กับรางน้ำที่เขาปลูกกัน และผักที่ปลูกทางโรงเรียนเน้นผักท้องถิ่นที่สามารถบริโภคได้ในโรงเรียน เช่น ผักบุ้ง ผักกาด ผักคะน้า อย่างนี้เป็นต้น หลังจากได้ผลผลิตแล้วก็ขายให้กับกลุ่มแม่ครัวที่ทำอาหารกลางวันในโรงเรียนก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในโรงเรียน และก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้หันมาบริโภคผักได้ดีอีกด้วย ซึ่งนักเรียนก็ภูมิใจได้รับประทานผักที่ปลูกด้วยมือตนเอง การดึงชุมชนเข้ามาร่วมนี้ได้ผลมากเลยทีเดียว เราได้ตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ดูแลคุมพืชผักผลไม้ ปลอดภัยในโรงเรียน โดยปราศจากสารต่าง ๆ และเด็ก ๆ ที่บริโภคก็มีสุขภาพดี


 


 


ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code