สสส.หนุนภาคีใช้ social media สร้างพลังสื่อสาร

ช่วยการทำงานเสริมสุขภาวะที่ดีให้สังคม

           แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์ฯ จัดอบรมการใช้ social media หนุนภาคีใช้เครื่องมือออนไลน์สร้างสุขภาวะที่ดีในสังคมไทย ระบุช่วยส่งข่าวสารถึงประชาชนและฟังเสียงตอบรับได้ในวงกว้าง ช่วยพัฒนางานได้ดีขึ้น

 

สสส.หนุนภาคีใช้ social media สร้างพลังสื่อสาร

นายไกลก้อง ไวทยการ

            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และสนับสนุนภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ social media เพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม โดย นายไกลก้อง ไวทยการ รองผู้จัดการแผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และสนับสนุนภาคีเครือข่าย เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้แผนงานและโครงการต่างๆ ของ สสส.สามารถใช้เครื่องมือ social media เช่น facebook twitter youtube ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก สสส.มีประเด็นเรื่องการรณรงค์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เครื่องมือ social media ยังมีประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายผ่านทางออนไลน์ได้ทางหนึ่งด้วย

 

สสส.หนุนภาคีใช้ social media สร้างพลังสื่อสาร

            “เครื่องมือ social media เป็นเครื่องมือที่มีพลังทางสังคม เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งสารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยได้ ซึ่ง สสส.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานกับสื่อค่อนข้างมาก การนำเอา social media ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และใช้งบประมาณน้อย จะสามารถทำให้การสื่อสารกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของ สสส.เนื่องจากประชาชนสามารถบอกสิ่งที่เขาต้องการ หรือสิ่งที่อยากให้ สสส.ดำเนินการผ่านทางเครื่องมือเหล่านี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานขององค์กรด้วย”นายไกลก้องกล่าว

 

สสส.หนุนภาคีใช้ social media สร้างพลังสื่อสาร

            รองผู้จัดการแผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์ฯ กล่าวต่อไปว่า เครื่องมือ social media สามารถสร้างสังคมที่ดีและทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ หากมีการสร้างเนื้อหาที่ดีและนำเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เห็นได้จากปรากฏการณ์ที่คนไทยออกไปช่วยทำความสะอาด กทม.หลังการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเป็นตัวอย่างของการสร้างพลังทางสังคมผ่านทาง social media ทั้งนี้ แผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะฯ จะมีการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปด้วย  

 

ที่มา: สำนักข่าว สสส.

 

                                                                                                                            24-6-2553

                                                                             อัพเดตเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code