สสส. สานพลัง ใช้ Happy Meter สร้างสภาพแวดล้อมเอื้อคนทำงาน หลังพบ SMEs ไทย 50% พนักงานลาออกสูง เครียด ขาดความสุข

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    อึ้ง! SMEs ไทย 50% เผชิญปัญหาสมองไหล พนักงานลาออกสูง เหตุ เครียด-ขาดความสุข กระทบการเติบโตภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม สสส. สานพลัง อก. ตั้งศูนย์ Happy Workplace Center 5 แห่งทั่วประเทศ หนุน ยกระดับนโยบาย-ใช้นวัตกรรม Happy Meter สร้างสภาพแวดล้อมเอื้อคนทำงานมีความสุข-คุณภาพชีวิตดี-สุขภาวะดี เพิ่มขึ้น 12 ล้านคน ภายในปี 75


                    เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2567 ที่ศูนย์สุขภาวะ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ Happy Workplace Center รวม 5 แห่งทั่วประเทศว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมให้คนทำงานในองค์กรมีสุขภาวะที่ดี จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาศูนย์ Happy Workplace Center ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace) จากรายงานสถานการณ์อัตราการลาออกของพนักงาน SMEs โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 พบว่า SMEs ในไทยมีอยู่ 99.57% ของวิสาหกิจทั้งประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ในจำนวนนี้ 50% ประสบกับปัญหาการลาออกของพนักงานสูง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากองค์กรไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร พนักงานเกิดความเครียดและไม่มีความสุขในการทำงาน การพัฒนาศูนย์ Happy Workplace Center เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนบริการข้อมูลวิชาการ และช่วย SMEs พัฒนานโยบาย กิจกรรม และนวัตกรรมสร้างสุขภาวะองค์กร ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมในไทยเติบโตต่อไป


                    นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรสุขภาวะ โดยเฉพาะในสถานประกอบการ SMEs โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน 1.ปรับโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นระบบปกติในองค์กร 2.สร้างนวัตกรรมองค์กรสุขภาวะ 3.พัฒนาให้องค์กรเป็นฐานรองรับแนวคิดและงานพัฒนาสุขภาวะในองค์กร ซึ่งศูนย์ Happy Workplace Center 5 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของ อก. ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่บริการข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมเครื่องมือในการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะพนักงานในองค์กร รวมถึงบริการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม บริการสำรวจวัดค่าความสุของค์กรโดยเครื่องมือ Happy Meter จัดการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการสร้างองค์กรสุขภาวะ มุ่งเป้ายกระดับให้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะองค์กรต้นแบบตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (มอส.) 20 แห่ง สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนทำงานเพิ่ม 12 ล้านคน ภายในปี 2575 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.shap-dip.com


                    นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (ปี 2559-2566) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาผลิตภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง พัฒนานวัตกรรม Happy Meter เครื่องมือวัดค่าความสุขของพนักงานผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์ เรื่องมิติความสุข 8 ประการ ให้ผลวินิจฉัยสุขภาวะองค์กรที่แม่นยำ พัฒนาสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการจำนวน 497 แห่ง รวมถึงจัดอบรมการสร้างสุขภาวะในองค์กร มีพนักงานเข้าร่วม 29,878 คน ยกระดับเป็นนักสร้างสุของค์กรผู้นำสุขภาพ 4,551 คน เกิดองค์กรต้นแบบสุขภาวะจำนวน 198 แห่ง ออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและคู่มือส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะในองค์กร SMEs ขยายผลเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะองค์กรในส่วนภูมิภาค 12 เครือข่าย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 265 แห่ง พัฒนาการส่งเสริมให้สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข(มอส.) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มุ่งพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Shares:
QR Code :
QR Code