สสส. สานพลัง ก.แรงงาน ปั้น กลุ่ม จป. กว่า 1,848 คน เป็นผู้นำความปลอดภัย-ลดโรคในสถานประกอบการนำร่อง 1,064 แห่ง ชู แนวคิด “Happy Workplace” พัฒนานวัตกรรมสื่อสารสุข มุ่งยกระดับองค์กรสุขภาวะต้นแบบทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลัง ก.แรงงาน ปั้น กลุ่ม จป. กว่า 1,848 คน เป็นผู้นำความปลอดภัย-ลดโรคในสถานประกอบการนำร่อง 1,064 แห่ง ชู แนวคิด “Happy Workplace” พัฒนานวัตกรรมสื่อสารสุข มุ่งยกระดับองค์กรสุขภาวะต้นแบบทั่วประเทศ

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

                    เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “เหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงในสถานประกอบการ เมื่อปี 2536 มีผู้เสียชีวิต 188 คน บาดเจ็บกว่า 400 คน เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการละเลยและขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดโครงการ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ และ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขยายผลร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการเชิงป้องกันสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะทั่วประเทศ”

นิยม สองแก้ว

                    นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “จป. ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ โดยเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 2 ปี มี จป. ที่ตระหนักรู้ มีจิตสำนึกที่ดี ป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เข้าร่วม 1,848 คน จากสถานประกอบกิจการ 1,064 แห่ง ขยายผลนำองค์ความรู้ดูแลปัญหาสุขภาพพนักงาน พัฒนากิจกรรมตามบริบทของสถานประกอบกิจการ ทำให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การยกระดับเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ 58 แห่ง”

                    นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า “สสส. มุ่งพัฒนาสุขภาวะ “คนทำงาน ในองค์กร” กำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม ที่ผ่านมา สสส. สานพลัง กระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพสู่นโยบายสุขภาวะองค์กร ภายใต้แนวคิด Happy Workplace ทั้งมาตรการสุขภาวะองค์รวมของวัยทำงาน (Total Worker Health) ชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages และมาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงคู่มือการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร เช่น คู่มือ Healthy Meeting ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ คู่มือการส่งเสริมมุมนมแม่ คู่มือเลิกบุหรี่ มุ่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีทักษะผู้นำสุขภาวะ ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพแรงงานในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ”

ผู้สนใจข้อมูลติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://happy8workplace.thaihealth.or.th/

Shares:
QR Code :
QR Code