สสส. สานพลังสมาคมแพทย์สตรีฯ นำร่อง 10 จ. แก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น มุ่งเป้าลดอัตราคลอดวัยรุ่นไม่เกิน 15 คน ต่อพัน ภายในปี 2570

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     สมาคมแพทย์สตรีฯ – สสส. สานพลัง 10 จังหวัดท้องวัยรุ่น นำร่องลงนามเสริมสร้างความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น ถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จสู่คู่มือปฏิบัติจริง มุ่งเป้าลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นไม่เกิน 15 ต่อพันภายในปี 2570

                     เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 10 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง กาญจนบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตาก นครนายก แม่ฮ่องสอน ราชบุรี สระแก้ว และอุทัยธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

                      ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นประเด็นที่ สสส. ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตัวแม่วัยรุ่นในด้านร่างกาย สุขภาพจิต ความสมบูรณ์ของทารก ต่อครอบครัวแม่วัยรุ่น เรื่องการเลี้ยงดู เศรษฐกิจครอบครัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสูญเสีย หรือรายได้ที่ลดลงของแม่วัยรุ่น จากรายงานวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย ของ TDRI เมื่อปี 2564 ที่เป็นการประเมินความแตกต่างของรายได้ตลอดช่วงชีวิตของแม่วัยรุ่น เทียบกับวัยรุ่นที่ไม่ได้ตั้งครรภ์และเรียนต่อจนจบระดับการศึกษาตามที่วางแผนไว้ ได้ผลต้นทุนค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อยู่ที่ประมาณ 8.3 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 5.1% ของ GDP และต้นทุนนี้จะมากขึ้นในประชากรรุ่นต่อไปหากไม่มีการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

                     “เราต้องพยายามช่วยกันลดจำนวนแม่วัยรุ่น และทำให้วัยรุ่นอยู่ในระบบการศึกษาและได้เรียนจนจบตามระดับการศึกษาที่ได้ตั้งใจไว้ โดยหากเป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วก็ควรต้องได้กลับไปเรียนในโรงเรียนเดิมจนจบการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสทำงานและมีรายได้ที่เหมาะสม การดำเนินงานที่ผ่านมา สสส. สานพลังภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด อีกทั้งร่วมผลักดัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ควบคู่กับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แม้อัตราการคลอดของวัยรุ่นไทยจะลดลงแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เห็นชอบปรับค่าเป้าหมายใหม่ในการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่น อายุ 15 – 19 ปี จากไม่เกิน 25 เป็น ไม่เกิน 15 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 1,000 คน ภายในปี 2570 ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นตามแผน” ดร.ชาติวุฒิ กล่าว

                     พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า “สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระการกุศลจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็กและผู้สูงอายุ มีสมาชิกแพทย์สตรีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2559 สมาคมฯ ได้ทำโครงการจัดอบรมทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาแนวใหม่ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสโมสรไลออนส์ และได้เข้าร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดนครสวรรค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยหลักคิด ‘วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน’ โดยมีฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ประสานงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน และ สสส. ให้การสนับสนุน”

                     “จากการปรับเปลี่ยนเป้าหมายระดับชาติให้อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เหลือ 15 ต่อ 1,000 ในปี 2570 เพื่อให้เป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากนี้ประสบความสำเร็จ สสส. จึงสนับสนุนให้สมาคมฯ เข้ามามีบทบาทหนุนเสริมการทำงานของอนุกรรมการจังหวัด ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ โดยนำ Best practice ของจังหวัดต่าง ๆ ที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มาสรุปเป็นคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นในภาพรวมของประเทศโดยจะร่วมดำเนินการกับ 10 จังหวัดนำร่องท้องวัยรุ่นและได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้การตอบรับและร่วมลงนามความร่วมมือจึงเป็นที่มาของงานในวันนี้ หลังจากนี้จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อท้าทายในการทำงานของแต่ละจังหวัด เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายและปฏิบัติการระดับพื้นที่ สื่อสารทำความเข้าใจ รวมทั้งนำคู่มือปฏิบัติงานไปเสริมเติมเต็มแผนปฏิบัติการ และแนวทางการหนุนเสริมจากสมาคมแพทย์สตรีฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักต่อไป” พญ.สมสิริ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ