สสส. สานพลังภาคี จัดเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้-เล่นอิสระ ส่งเสริมสุขภาวะเด็ก-เยาวชนทั่วโคราช 32 อำเภอ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.- โคราช สานพลังจัดใหญ่ เทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” เปิดพื้นที่เรียนรู้ ส่งเสริมการเล่นอิสระ สร้างพลังสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน ผ่านกิจกรรม 4 โซนเสริมประสบการณ์ชีวิต มุ่งขยายพื้นที่สร้างสรรค์ 32 อำเภอ จ.นครราชสีมา ตลอดเดือน มี.ค-มิ.ย 67

                    เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะ จ.นครราชสีมา จัดเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ”

                    นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง งานเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” ที่ จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือ เป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโคราชให้เปิดกว้าง เข้าถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างทักษะ สร้างการเรียนรู้ และสร้างให้เด็กมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่ายกายและจิตใจ”

                    “โครงการนี้เป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่าย 15 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ที่ตระหนักและให้ความสำคัญของการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และจะขยายพื้นที่เรียนรู้ และการเล่นอย่างอิสระ ผ่าน 100 กิจกรรม ไปใน 60 ฐานการเรียนรู้ ทั่วทั้ง 32 อำเภอ โดยนำจุดเด่นแต่ละพื้นที่มาร่วมกันพัฒนากิจกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการร่วมขับเคลื่อนให้ จ.นครราชสีมา ก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน” นายกิตติศักดิ์ กล่าว

                    น.ส.อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมเด็กและเยาวชนบางส่วนเรียนเสริมทักษะความรู้ บางส่วนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แต่จะมีเด็กบางกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง หรืออยู่กับผู้สูงอายุ นำไปสู่ปัญหาสังคม ความสูญเสียต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน ภาวะการเรียนรู้ถดถอย ภัยออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก “Magic Child Fest-Every Day is Children, s day” และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์

                    น.ส.ภัทรานิษฐ์  ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  เทศกาลโคราชเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ 2024”  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพื้นที่และกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนทุกช่วงวัย ลดเสี่ยง เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคม เปิดพื้นที่เรียนรู้ให้มีชีวิต เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ทำกิจกรรม โดยมีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

                    น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า “สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะเด็กทุกช่วงวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม เพื่อเป็น “ทุนชีวิต” ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งในวันว่าง วันหยุด และช่วงปิดเทอม หากเด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ จะส่งผลให้เกิดทั้งความสุขและการเรียนรู้ รวมถึงทักษะชีวิตในด้านต่างๆ จึงเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เข้าถึงเด็กทุกคน กิจกรรมสร้างสรรค์ใกล้บ้านในชุมชน จะช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กและเยาวชน”

                    “วันนี้เป็นโอกาสดีที่ภาคีโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ 2 จังหวัด เปิดตัวเทศกาลปิดเทอมสร้างสรรค์พร้อมกัน คือนครราชสีมา และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น 2 ใน 4 จังหวัดนำร่องเมืองแห่งการเรียนรู้ เด็ก ๆ จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดเดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้ สสส. เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com รวบรวมข้อมูลกิจกรรมจากหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งกิจกรรมเสริมทักษะ จิตอาสา ฝึกงานและเสริมรายได้ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้/พื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศ สะดวกต่อการค้นหาของเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่สนใจสามารถนำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” น.ส.ณัฐยา กล่าว

                    น.ส.อรวรรณ ลาสูนย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้โคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) กล่าวว่า คณะทำงาน 4 ภาคส่วน คือ 1.ภาครัฐ 2.เอกชน 3.สถาบันการศึกษา 4.ภาคประชาสังคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนได้สร้างประสบการณ์จริง และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างทักษะจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคม สร้างผลงานได้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงตนเองกับชุมชนและสังคมแวดล้อม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือในอนาคต เปิดพื้นที่เรียนรู้ให้มีชีวิต เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ เล่นอิสระสร้างพลังสุข สร้างทักษะชีวิตเด็กเยาวชน โดยมีเครือข่ายพลังเด็กเยาวชนยังยิ้มสร้างเสริมสุขภาวะ เครือข่ายสภาเด็กเยาวชน จ.นครราชสีมา ภาคีเครือข่ายการเรียนรู้โคราช ร่วมจัดเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” และจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลทั่วทั้ง จ.นครราชสีมา ที่เปิดพื้นที่เล่น พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ตลอดเดือน มี.ค-มิ.ย. 2567 คาดว่าจะครอบคลุมทั้งเด็กเยาวชน ผู้ใหญ่ จำนวน 10,000 คน สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www. cyckorat.com

Shares:
QR Code :
QR Code