สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ยกระดับสุขภาวะกลุ่มเปราะบางส่งท้ายปี มุ่งสร้าง “เมืองไม่ทิ้งใคร” ลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตเท่าเทียม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. คว้ารางวัล Friendly Design Awards 2023 สานพลัง มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ เปิดแนวคิดพัฒนา “เมืองที่ไม่ทิ้งใคร” มอบสุขภาวะดีส่งท้ายปี สู่เมืองสร้างสุขของคนทุกวัย ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ – ส่งเสริมความเท่าเทียม – รองรับสังคมสูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อทุกคน

                    ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่ายจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดหลัก “เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทั้งมวล” โดย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล Friendly Design Awards 2023  แก่ 35 องค์กร โดยมี ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมรับรางวัลประเภท องค์กรส่งเสริมการออกแบบเพื่อทุกคนตามแนวคิด Universal Design

                    นายวราวุธ กล่าวว่า “งาน Thailand Friendly Design Expo จะเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของอารยสถาปัตย์ให้เป็นมาตรฐาน การดำเนินชีวิตของคนทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะคนพิการเท่านั้น แต่มีนวัตกรรมให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมสังคมสูงวัยที่ไทยกำลังเผชิญ ภายในงานมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้เข้าถึงการออกแบบที่เป็นมิตร ทั้งเครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องสร้างความปลอดภัย ให้ไทยเป็นผู้นำด้านการออกแบบตามแนวคิด Universal Design  พม. เชื่อมั่นว่า คนพิการไม่ใช่คนด้อยโอกาส แค่สังคมยังไม่ได้ให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรได้รับ พม. พร้อมที่ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นอารยสถาปัตย์ทั้งประเทศ เดินทางไปข้างหน้า เศรษฐกิจพัฒนา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นแนวทางที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ และการดำเนินชีวิตของทุกคนอย่างเท่าเทียม”

                    ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส.  กล่าวว่า “สสส. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการออกแบบเพื่อทุกคน โดยที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันด้านพัฒนาเมืองที่ไม่ทิ้งใคร จัดตั้ง Universal Design Center (UDC) ใน 12 มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุหรือคนพิการรวม 698 หลัง  ให้คำปรึกษาปรับอาคารสาธารณะ มีผู้ได้รับความรู้จากการจัดอบรม 13,600 คน ด้านระบบขนส่งผลักดันให้ขนส่งทางรางปรับปรุง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการทุกสถานี สร้างกลไกบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เกิดพื้นที่ต้นแบบท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ ใน 10 จังหวัด เช่น ขนส่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สะพานแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี  วัดเจดีย์วรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช  สวนนงนุช จ.ชลบุรี  เขตบางกะปิ เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย เป็นการยกระดับสุขภาวะของประชากรกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชากรอื่น ๆ กระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญ เมืองสร้างสุขของคนทุกวัย”

                    นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า “งานปีนี้ เปิดอบรมทูตอารยสถาปัตย์ จำนวน 200 คนทำหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น ติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน สานพลังทุกภาคส่วนผลักดันเป้าหมาย คือ เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมืองไมซ์..เพื่อทุกคน (MICE for All) เมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) และ เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design City for All) ภายในงานมีจัดแสดงสินค้าผลงานคนพิการ กว่า 100 บูธ โซนเรียนรู้ FD Learning ที่มีการจำลอง ทางลาด ทางชัน ทางขรุขระ และอุปสรรคสำหรับคนพิการ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ลองนั่งวีลแชร์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการประชุมอาเซียน-นานาชาติ การขับเคลื่อน ส่งเสริมธุรกิจอารยสถาปัตย์ โรงแรม และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เตรียมพร้อมรองรับเชิงธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค รองรับสังคมผู้สูงวัย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

Shares:
QR Code :
QR Code