สสส. สานพลังพัฒนาอาสาฯ ชุมชน สู่กระบอกเสียงลดอุบัติเหตุ มุ่งเดินหน้าสื่อสาร-สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.สานพลัง ศวปถ.-กรมประชาสัมพันธ์ รุกสื่อสารแก้ปัญหาอุบัติเหตุ หลังพบผู้เสียชีวิตไม่ไกลจากบ้าน รัศมี 5-10 กิโลเมตร หนุนเสริม อป.มช. อาสาสมัครชุมชนกระจายข่าว-กระบอกเสียงสื่อสารความปลอดภัยทางถนน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

                    เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 ณ รร. อมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

                    นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า “อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทั้งด้าน สังคม และชีวิต ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของไทยกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนไทยปี 2565 มีผู้เสียชีวิตมากถึง 17,379 คน คิดเป็นเสียชีวิต 26.65 คนต่อแสนประชากร เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ โดยเกิดในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุด และมีข้อมูลสำคัญชี้ว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ไกลจากบ้าน ในระยะ 5-10 กิโลเมตร จึงจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ยกระดับกลไกการสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ”

                    “กรมประชาสัมพันธ์มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ที่สามารถนำข้อมูลจากสื่อ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ไปสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เผยแพร่ได้หลายช่องทาง ไปถึงชุมชนให้รับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาบุคคลการให้สื่อสารข้อมูลด้านถนน จัดปฏิทินความเสี่ยงในช่วงวันสำคัญ เทศกาล หรือข้อมูลอุบัติเหตุในพื้นที่ เป็นการขยายเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนนให้มีความเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางก่องกาญจน์ กล่าว

                    นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า “การสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้ โครงการพัฒนาและสนับสนุนกลไกประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2565 – 2570 เพื่อพัฒนากลไกนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากร อป.มช ที่เข้าถึงชุมชน กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ให้สามารถเป็นแกนนำกระจายข่าวสารด้านถนนต่าง ๆ ในชุมชน เช่น พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ซ่อมแซม การขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ เฝ้าระวังช่วงเทศกาล ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น”

                    นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “ทุกจังหวัดทั่วประเทศมี อป.มช. อย่างน้อยชุมชนละ 1 คน ซึ่งเข้าถึงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพราะแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงอุบัติเหตุแตกต่างกัน อาทิ ช่วงเทศกาล ถนนที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสร้างแนวทางความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดีๆ เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความตระหนักตั้งแต่ระดับชุมชน บูรณการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านยุทธศาสตร์การลดเจ็บ ลดตาย ควบคุมมาตรการทางกฎหมายกับผู้ใช้รถ ใช้ถนน การมาร่วมกับ สสส. และศวปถ. เป็นการพัฒนาบุคคลากรประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงช่องทางต่าง ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ใช้สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งสื่อเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการสื่อสารให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม โจทย์ที่สำคัญคือการจับมือการทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตระหนักรู้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น”

Shares:
QR Code :
QR Code