สสส.-สวทช.ร่วมดันโครงงานแก้ปัญหาพลังงาน-ป้องภัยพิบัติ

 

สสส.-สวทช.ร่วมดันโครงงานแก้ปัญหาพลังงาน-ป้องภัยพิบัติ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะอันได้แก่อาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขารวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้ตัว

นพ.ชาตรี เจริญศิริ กรรมการบริหารแผนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงงาน (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ซึ่ง สสส. ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศว่า นอกจากเรื่องการค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะอันได้แก่อาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขารวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้ตัว ที่โครงการฯได้เน้นตั้งแต่เริ่มดำเนินการแล้ว จากนี้ไปจะต่อยอดองค์ความรู้เดิมโดยเน้นเรื่องที่สังคมต้องการให้มากขึ้น อาทิ เรื่องพลังงานทดแทน การลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์วางระบบเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามธรรมชาติที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ

นพ.ชาตรีกล่าวว่า การยกระดับโครงงานดังกล่าว เป็นการสร้างกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้ทุกส่วนสังคมได้มีส่วนร่วมไม่ให้เรื่องของวิทยาศาสตร์จำกัดเฉพาะครูหรือนักเรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาเท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์คือการสร้างแรงบันดาลใจที่จะเกิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งยังเป็นการหาทางออกในสภาวะที่ครูวิทยาศาสตร์ขาดแคลนตามที่เคยมีผลวิจัยได้ระบุก่อนหน้านี้ด้วย ทั้งนี้ นอกจากสถาบันศึกษาแล้ว สสส. ยังเตรียมหาช่องทางที่จะเผยแพร่ผลจากการทำโครงการออกสู่วงกว้างต่อไป โดยแรกคือเรื่องพลังงานผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ ที่http://www.energygreenhealth.com/–จบ–

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code