สสส.-สคล.มอบนโยบายผู้ว่าฯ จัดงานปลอดแอลกอฮอล์

ช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ สงกรานต์ หรือแม้แต่งานบุญประเพณีของไทยเป็นที่ทราบกันว่ามักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง ส่งผลต่อความสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

สสส.-สคล.มอบนโยบายผู้ว่าฯ จัดงานปลอดแอลกอฮอล์

เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับผู้บริหาร ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการขยายเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้จังหวัดต่างๆ มีนโยบายไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกเทศกาล

สสส.และ สคล.พยายามเดินหน้าผลักดันนโยบายปลอดเหล้า เพื่อลดอุบัติเหตุ และร่วมสร้างกิจกรรมทางสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้หลายๆ โครงการประสบความสำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขานรับนโยบายนำไปเป็นองค์ความรู้ให้เด็ก เยาวชน และชุมชนในพื้นที่นำไปปฏิบัติได้จริง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ ประกาศนโยบายปลอดเหล้าอย่างชัดเจนในงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ปี 2553 และงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จัดระเบียบร้านค้ากวดขันให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ พ.ศ.2551

นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าฯ จ.แม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ให้เจ้าหน้าที่ทั้งระดับจังหวัดและพื้นที่ตรวจสอบเก็บข้อมูล และตักเตือนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติการตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าฯ จ.น่าน ประกาศนโยบายจังหวัดปลอดเหล้า สนับสนุนจัดกิจกรรมแข่งเรือปลอดเหล้า งานกาชาดน่านปลอดเหล้า เบียร์

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าฯ จ.ลำปาง สนับสนุนให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปางปี 2553-2554 และงานโยธวาทิต เปิด สวิทต์หัวใจปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าฯ จ.แพร่ ร่วมขจัดน้ำเมาโดยงดรับสปอนเซอร์ จากธุรกิจเหล้าเบียร์ ปลอดอบายมุข และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และห้ามโชว์ลามกอนาจารในงานเทศกาล

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าฯ จ.พะเยา ได้ตระหนักดีว่าควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานปลอดเหล้า เช่น ปลอดเหล้าวันหยุด เทศกาลประจำปี เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์

นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าฯ จ.อุตรดิตถ์ ประกาศนโยบายกาชาดปลอดเหล้าและวัดปลอดเหล้า รณรงค์ทำความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการว่าทางจังหวัดจะไม่รับสปอนเซอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าฯ จ.พิษณุโลก จัดโครงการวัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อนขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ของประชาชนในพื้นที่โดยจากการสำรวจพื้นที่เชิงลึกไม่พบการขายและดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาด

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าฯ จ.ตาก ประกาศจังหวัดปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ ส่งผลให้การจัดงานเทศกาลต่างๆปลอดเหล้า อบายมุข อาทิ งานกาชาดงานลอยกระทงสาย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูล ผู้ว่าฯ จ.พิจิตร ร่วมดำเนินการรณรงค์ปลอดเหล้าได้ดีขึ้นเห็นได้จากงานเทศกาลล่องน้ำสีไฟและงานมะปรางค์ ไม่มีเหล้า เบียร์ มาจำหน่ายในเทศกาลดังกล่าวเลย

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าฯ จ.สุโขทัย ได้พยายามควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด แต่ยังพบการลักลอบ จำหน่ายตามโรงเรียน สถานที่ราชการ  พ่อค้าลักลอบขายโดยการใส่กระติกหาบเร่ ในงานกาชาด ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานครั้งต่อไปจะตรวจสอบเข้มงวดไม่ให้ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้ การณรงค์ นโยบายปลอดเหล้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และคงถึงเวลาแล้วที่แต่ละพื้นที่จะร่วมรณรงค์โครงการปลอดเหล้า ในทุกเทศกาลเพื่อคงวัฒนธรรม  ประเพณี ให้คงอยู่คู่คนไทยอย่างงดงาม

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code