สสส.ลุยCSRหวังสร้างความเข้มแข็งสุขภาวะที่ดีให้ธุรกิจไทย

สสส.หนุนองค์กรธุรกิจใช้ทำซีเอสอาร์สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับองค์กรและส่วนรวม 

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน เปิดเผยในการแถลงข่าวการเปิดตัวชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ซึ่งมีนโยบายและเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทยเพื่อนำแนวคิดด้านซีเอสอาร์เข้าสู่กระบวนการทำธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ซึ่งหลายปีมานี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า องค์กรที่มีแนวคิดซีเอสอาร์ในการบริหารงานจะทำให้องค์กรมีสุขภาวะที่ดีอันส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรรวมถึงทำให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอื่นๆ คือ ลูกค้า, คู่ค้า,ชุมชนมีการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเป็นสุข

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ดังนั้น ในปี 2554 นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนทุนให้ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ 1.โครงการสร้างสุขภาวะองค์กรผ่านการพัฒนา การจัดทำรายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย 2.โครงการธุรกิจรวยเพื่อน มุ่งถ่ายทอดแนวคิด วิธี และเครื่องมือในการทำความเข้าใจ3.โครงการสื่อสารคุณค่ายุทธศาสตร์ csr เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กรมุ่งสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานซีเอสอาร์

ด้าน ผช.ศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการฯกล่าวถึงเป้าประสงค์ของโครงการที่ได้เริ่มขึ้นว่า การจัดการฐานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ทั้งระดับองค์กร ระดับเครือข่ายธุรกิจ ระดับเมือง การพัฒนา smes รวมถึงการสร้างแนวทาง หรือมาตรฐานในการจัดทำรายงานสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมีต้นแบบการทำรายงานสำหรับธุรกิจไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการธุรกิจรวยเพื่อนซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าไทย ในการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรซีเอสอาร์ในระดับภูมิภาค สำหรับการไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการในภาคต่างๆ แล้ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code